Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 102, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure – 32834

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) – 32835

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) – 32838

minister van Financiën, J.C. de Jager – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen – 32839

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking – 32840

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer – 32841

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt – 32842

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168) – 32843

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu – 32844

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) – 32846

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 juli 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten – 32853

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 9 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg – 32854

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden – 32855

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 9 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht – 32856

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 9 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten – 32857

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs – 32859

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen – 32860

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) – 32862

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie) – 32863

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) – Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica – Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009) – Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16(2009) – Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219) – 32868-(R1959)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 31 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) – 32869

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 augustus 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen – 32870

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten – 32871

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) – 32872

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wetgevingsrapport Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) – 2011Z16802

adjunct-griffier, Schüssel M. – 23 maart 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b – 32873

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden – 32874

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen – 32875

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregeling (implementatie richtlijn factureringsregels) – 32877

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) – 32878

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Deze Koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

Zeventien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 5 juli 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32185, 32209, 32253, 32356, 32375, 32427, 32446, 32453, 32469, 32531, 32534, 32535 (R1923), 32539, 32609-VIII, 32618, 32622 en 32626 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Veertig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32565-I,

32565-III, 32360-VIII, 32565-VIII, 32360-B, 32360-C, 32565-B, 32565-C, 32480, 32187 (R1302), 32519, 32360-I, 32360-III, 32500-I, 32500-III, 32500-XII, 32500-H, 32360-XII, 32360-A, 32565-XII, 32565-A, 32500-VIII, 32360-G, 32565-G, 32500-G, 32360-V, 32565-V, 32360-F, 32360-XIV, 32360-XVI, 32565-XVI, 32500-XVI, 32360-XVII, 32565-XVII, 32500-XVII, 32040, 32360-E, 32500-E, 32360-XV en 32565-XV heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Aanbieding Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 19 Zandmaas en Grensmaas – 18106-205

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaat van het overleg met de provincie Limburg over het Maasdal – 18106-206

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van illegaal verblijf in reactie op het WODC-rapport illegalenschatting 2009 – 19637-1435

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugkeer in het vreemdelingenbeleid – 19637-1436

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie zoals toegezegd tijdens het AO van 8 juni jl. inzake het besluit tot terugkeer van de familie Karim naar Irak – 19637-1437

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Continueren van de afspraken die zijn gemaakt tussen gemeenten en de IND en DT&V in het kader van het experiment Perspectief – 19637-1438

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bereikte resultaten in de aanpak van fraude in asiel- en nareisbeleid door Somalische asielzoekers – 19637-1439

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoordingen van vragen van de cie I & A inzake artikel 1F van het Vluchtingenverdrag en aanbieding van een afschrift van de brief aan het college van B & W van de gemeente Giesselanden – 19637-1440

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen – 19637-1441

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage van de Taskforce Thuisgeven over de toewijzingsprocedure voor de huisvesting van vergunninghouders – 19637-1442

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2011 – 21109-202

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 – 21501-02-1075

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 18 juli 2011 – 21501-02-1076

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2011 – 21501-02-1079

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 – 21501-02-1080

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011 – 21501-02-1081

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 18 juli 2011 – 21501-02-1082

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Raad Algemene Zaken Sopot d.d. 28 en 29 juli 2011 – 21501-02-1083

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 3 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda van de Informele OS-Raad op 14 & 15 juli 2011 – 21501-04-133

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele OS-Raad van 14-15 juli 2011 – 21501-04-134

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele bijeenkomst van Europese bewindspersonen verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking (Informele OS-Raad), 14-15 juli 2011 te Sopot, Polen – 21501-04-135

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 3 juli en de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel – 21501-07-811

minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Griekenland – 21501-07-812

minister van Financiën, J.C. de Jager – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag teleconferentie Eurogroep van 2 juli – 21501-07-813

minister van Financiën, J.C. de Jager – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende brief m.b.t. Griekenland – 21501-07-814

minister van Financiën, J.C. de Jager – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

CCCTB-richtlijn – 21501-07-815

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel – 21501-07-817

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De beginselen van de Club van Parijs (financiering en schuldherstructurering) en reactie op de motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s inzake ESM (European Stability Mechanism) – 21501-07-818

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht t.b.v. de bijeenkomst op 21 juli a.s. van de Staatshoofden en regeringsleiders om te komen tot een veelomvattende aanpak ten behoeve van de problematiek in Griekenland en daarmee het waarborgen van de financiële stabiliteit in de eurozone – 21501-07-819

minister van Financiën, J.C. de Jager – 17 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 (deel 1) – 21501-07-820

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van 21 juli 2011 – 21501-07-821

minister van Financiën, J.C. de Jager – 26 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdelijke garantiestelling aan ECB in verband met Griekse rating event – 21501-07-822

minister van Financiën, J.C. de Jager – 31 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief inzake de uitkomsten van de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied van 21 juli jl. – 21501-07-829

minister van Financiën, J.C. de Jager – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda informele Milieuraad juli 2011 – 21501-08-375

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag Milieuraad 21 juni 2011 – 21501-08-376

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Verslag van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2011 te Brussel – 21501-20-550

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

ESM-verdrag – 21501-20-551

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet en wensen van het kabinet voor de aanstaande Top van het Oostelijk Partnerschap op 29 en 30 september in Warschau – 21501-20-552

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvraag van een advies aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken betreffende verdieping van internationale defensiesamenwerking van Nederland, zoals besproken tijdens het AO van 18 mei 2011 – 21501-28-73

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda voor de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011 – 21501-30-261

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni 2011 – 21501-30-263

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 21-22 juli 2011 te Sopot, Polen – 21501-30-264

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen) – 21501-30-265

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 juni 2011 – 21501-31-249

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid plaats in Sopot te Polen – 21501-31-250

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 5-6 juli 2011 te Sopot (Polen) – 21501-31-251

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de formele Gezondheidsraad, Onderdeel: Gezondheid en consumentenzaken, van 6 juni 2011 te Luxemburg – 21501-31-252

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Raad WSBVC 7-8 juli Polen – 21501-31-254

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 10 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Raad 5-6 juli 2011 Sopot (Polen) – 21501-31-255

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie-Ouwehand c.s. (21501-32-496) over niet verlengen van het visserijprotocol met Marokko – 21501-32-501

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op een vraag n.a.v. het AO Voedselprijzen over de Braziliaanse Boswet – 21501-32-502

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011 – 21501-32-503

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad 28 juni 2011 in Luxemburg – 21501-32-504

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gewetensbezwaarden I&R runderen – 21501-32-505

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aankondiging voorschotbetaling Bedrijfstoeslagregeling (BTR) 2011 – 21501-32-506

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bijenimport vanuit Canada – 21501-32-507

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen inzake de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2011 – 21501-32-508

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2011 – 21501-32-509

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Transportraad van 16 juni 2011 – 21501-33-331

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) – 21501-33-332

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het VAO energie over de beveiliging van nucleaire transporten van de kerncentrale Borssele naar Frankrijk – 21501-33-333

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om te bevorderen dat Nederland bijdraagt aan de totstandkoming van een bindend verdrag om internationaal verkeer van lectuur voor mensen met een leeshandicap mogelijk te maken – 21501-34-170

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslagen van de EU-Sport en Jeugdraad van 19-20 mei 2011 – 21501-34-171

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de geluidemissiemetingen aan het hogesnelheidsmaterieel op de HSL-Zuid te Lansingerland (Oostzijde) – 22026-336

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over een maatregelenpakket ten aanzien van de HSA-problematiek – 22026-337

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de aanpassingen in het wapenexportbeleid (Kamerstuk 22054, nr. 165) – 22054-177

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verordeningen huwelijksvermogensrecht/ geregistreerd partnerschap – 22112-1187

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling vangstmogelijkheden – 22112-1188

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Benchmarks leermobiliteit en arbeidsmarktinzetbaarheid – 22112-1189

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken – 22112-1190

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening vaststelling van de lijst visumplicht voor derdelanders – 22112-1191

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn gebruikswijzen verweesde werken – 22112-1192

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling bescherming financiële belangen EU, via strafrecht en administratieve onderzoeken – 22112-1193

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening handhaving intellectuele-eigendomsrechten door de douane – 22112-1194

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Intellectueel Eigendom – 22112-1195

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling normalisatie – 22112-1196

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn over energie-efficiëntie – 22112-1197

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen: aanpassing sjabloon BNC-fiches – 22112-1198

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordening inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit – 22112-1199

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche Richtlijn procedures toekenning en intrekking internationale beschermingsstatus – 22112-1200

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche Richtlijn minimum standaarden vluchtelingenstatus – 22112-1201

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering maatregelen naar aanleiding van het RIVM-onderzoek "Wonen in de IJmond, ongezond?" – 22343-259

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolg exploitatie Betuweroute en voortgangsinformatie – 22589-310

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies "Screening op baarmoederhalskanker" – 22894-301

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2011 – 23530-90

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport van de Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen onder leiding van de heer Meijdam (Commissie Meijdam) – 23645-475

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op een vraag van het lid Monasch om een ov-trajectkaart voor mbo'ers – 23645-476

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 28 april 2011 inzake openbaar vervoer – 23645-478

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

WODC onderzoeksrapport "Kwaliteit in zware tijd" over de gevolgen van de marktwerking in het notariaat (in het bijzonder de vrijlating van de tarieven) – 23706-71

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

EU-uitbreiding/Monitoringsmechanisme voor Kroatië – 23987-117

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie en verificatie mechanisme (CVM) – 23987-118

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Sectorstudie van de NMa naar de Nederlandse hypotheekmarkt – 24036-390

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding "Drugs in lijsten" van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (de commissie Garretsen) – 24077-260

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale Drug Monitor 2010 – 24077-261

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ingebruikname extra frequentieruimte mobiel breedband en aanpak overgangsproblemen – 24095-287

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken m.b.t. een plan van aanpak t.b.v. "complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag" – 24170-123

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de verlenging van de verdragen met Benin en Burundi betreffende de status van defensiepersoneel – 24493-R1557–48

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt – 24557-129

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting PI Vught van de Inspectie voor de Sanctietoepassing – 24587-427

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing – 24587-428

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken uitvoering capaciteitsplan JJI's – 24587-429

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting PI Leeuwarden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) – 24587-430

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen – 24587-431

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting Exodus Groningen – 24587-432

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie inzake een artikel over het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli, Libië en de contacten hierover met de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) – 24804-81

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen gesteld tijdens Algemeen Overleg inzake Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 – 25087-23

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie inhoudelijke vragen over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, inclusief reactie op opmerkingen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs – 25087-24

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op rapport IOOV wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast "toepassing in de praktijk" – 25232-58

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eigen bijdrage GGZ – 25424-129

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Concrete uitwerking motie-Van der Staaij/Bruins Slot over eigen bijdrage GGZ (25424, nr. 123) – 25424-130

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen – 25424-131

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken en de praktische uitvoering van het wissen van biometrische data die worden verkregen bij de uitgifte van paspoorten – 25764-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van het overleg met woningcorporaties over asbest – 25834-68

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisatierapport 2010 Toegankelijkheid Spoor – 25847-97

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning t.b.v. besluitvorming over de toekomst van bovenregionaal sociaalrecreatief gehandicaptenvervoer – 25847-98

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport naar de positie van de bedrijfsarts – 25883-186

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Uit het zicht!" van de Arbeidsinspectie – 25883-187

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Problematiek Marokkaanse ambassade – 25883-188

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van het lid Heijnen over de Arbeidsinspectie – 25883-190

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie BUZA over de ontvoering van dorpelingen in Rawagedeh (Indonesië) op 9 december 1947 – 26049-71

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling beantwoording van feitelijke vragen over de ontvoering van dorpelingen in Rawagedeh op 9 december 1947 – 26049-72

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag zeventiende reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad/conclusies van de review van de Raad – 26150-101

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Compensatiebeleid 2009 en 2010 – 26231-20

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding vertrouwelijke bijlage bij Rapportage Compensatiebeleid 2009 en 2010 – 26231-21

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief aan gemeenten m.b.t. hun verantwoordelijkheid bij aanpak legionellarisico's van natte koeltorens – 26442-51

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden (nuggers) – 26448-467

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de informatie over het kopie van het getekend contract en afschrift brief tweede F-35 testtoestel – 26488-274

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Project Vervanging F-16 – 26488-275

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten – 26643-186

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Archiefvisie – 26643-187

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken onderzoeksrapport brand Chemie-Pack Moerdijk door de Inspectie OOV – 26956-107

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging inzake majeure risicobedrijven gedaan in AO's (onder andere AO externe veiligheid en gevaarlijke stoffen en AO waterkwantiteit) – 26956-108

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2010 – 26991-319

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Procesbeschrijving van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) – 27062-71

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op kenbaarheid van normen en normalisatie – 27406-193

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken bij de oplossing van de kwekersproblematiek – 27428-202

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties 27529, nr. 78 van de leden Leijten en Gerbrands en 27529, nr. 79 van de leden Omtzigt en Kuiken – 27529-81

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – 27529-82

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek – 27622-142

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt t.a.v. Besluit beheer Haringvlietsluizen – 27625-225

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO Waterkwantiteit 16 en 20 juni 2011 m.b.t. IJsseldelta – 27625-226

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Droogtesituatie eind juni 2011 – 27625-227

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Drinkwaterregeling – 27625-228

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord vraag Van Veldhoven over programma Westelijke Veenweiden (eerste termijn AO Waterkwantiteit) – 27625-229

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van het lid Koppejan gesteld tijdens de tweede termijn van het AO Waterkwantiteit op 20 juni 2011 – 27625-234

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport van het project IMPEL-TFS Enforcement Actions II – 27664-67

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang beleid t.a.v. Prioritaire Stoffen in Nederland – 27801-77

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstudiefase project AH-64D Zelfbescherming – 27830-89

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA – 27859-46

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over 2010 – 27863-40

minister van Financiën, J.C. de Jager – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake de toezending van de Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006–2010 – 27925-429

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het rechtsstaatontwikkelingsprogramma in Kunduz – 27925-430

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Luchtmetingen Kandahar Airfield, Afghanistan – 27925-431

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban – 27925-432

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek van de minister van BUZA aan Afghanistan op 3, 4 en 6 juli 2011 – 27925-433

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden) – 27926-165

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toegezegd tijdens het AO dierhouderij over Integraal Duurzame stallen, de "röntgenbeunhazen" bij paarden en over de combikip – 28286-517

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van het kabinet op de uitspraak van WUR over onvolledig onderzoek ritueel slachten – 28286-518

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee – 28286-519

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts stand van zaken – 28286-520

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ingrepen bij pluimvee – 28286-521

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed" – 28286-522

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen over de aanpak van huiselijk geweld – 28345-114

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stikstofgebruiksnorm brouwgerst en de risicio's op nitraatuitspoeling – 28385-211

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mestkwestie tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen – 28385-212

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie briefadvies RLI – 28625-130

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Collectieve aanpak maatschappelijke diensten en voortgang pilots – 28625-131

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden voor steun voor vezelgewassen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 68 – 28625-132

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010 – 28638-54

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Defensie in Brussel op 29 juni 2011 – 28676-134

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag aan van de ministeriële bijeenkomst van de defensieministers van de NAVO te Brussel op 8 en 9 juni jl. – 28676-135

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader – 28684-324

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Programma Veilige Publieke Taak 2011 tot 2015 – 28684-325

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het Rob-advies Veiligheid en vertrouwen – 28684-326

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de uitzending van het programma EenVandaag van 22 juni jl. inzake zaak van de heer Spijkers – 28686-11

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt inzake Adolescentenstrafrecht – 28741-17

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 25 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidskader gemeentelijke herindeling – 28750-28

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede besmetting met milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder – 28807-128

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de inzet van ambtenaren voor de CDA-campagne – 28844-53

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek commissie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een tv-uitzending over de regeling t.a.v. de bescherming van klokkenluiders in IJsland en er een mogelijke ontwikkeling van een regeling moet komen ter bescherming van de klokkenluiders in Nederland – 28844-54

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek commissie BiZa inzake een persoonlijk verslag van een (gewezen) ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu) naar aanleiding van het melden van een vermoeden van een misstand – 28844-55

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Feitenrelaas inzake de directeur van FORUM m.b.t. salaris, declaraties, aanbestedingen, vermeende belangenverstrengeling en jaarrekeningen – 28844-56

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek intensieve veehouderij en gezondheid – 28973-75

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet strategische olievoorraden – 29023-103

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beleidskader subsidies patiënten- en gehandicaptenorganisaties – 29214-60

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het onderzoeksverslag van het RIVM naar de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp in Nederland – 29247-149

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU's – 29248-214

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012 – 2015 met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFu), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – 29248-215

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Macrobeheersinstrument curatieve zorg – 29248-216

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomst van de analyse over e-Court (internetrechtbank) – 29279-122

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt Ervaringen met bezwaar – 29279-123

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging permanente educatie door rechters – 29279-124

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Rapport Algemene Rekenkamer "ICT Politie 2010" en diverse rapporten overdracht VtsPN – 29350-11

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer "ICT politie 2010" – 29350-12

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van en reactie op het advies Landelijk Expertisecentrum Studeren met een functiebeperking – 29355-50

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ratificatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – 29355-51

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Spelregels Interbestuurlijke Informatie – 29362-193

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) van 22 juni 2011 – 29383-170

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Opstand personeel bij Cordaan – 29389-32

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels tbv een experiment met begeleid rijden – 29398-282

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beoordeling voortgang CBR – 29398-283

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit Tijdelijk besluit acceptatie buitenlandse algemene periodieke keuringen – 29398-284

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toetsingscriteria tewerkstellingsvergunningen na 1 juli 2011 in de land- en tuinbouwsector voor seizoenarbeid en het arbeidsaanbod uit Nederland of een ander EU-land – 29407-128

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Conquaestor rapport: Kostentoerekening van Sanquin en de houdbaarheid van de voorziening in plasmageneesmiddelen – 29447-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2010 – 29452-140

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onbevoegde psychiater die tbs-verlengingsadviezen heeft getekend – 29452-141

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie woningcorporatie Woonbron over de verkoop van de ss Rotterdam – 29453-195

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van Bochove (29453, nr. 175) om overleg met de sector te voeren over een goede implementatie van het Europese besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties – 29453-196

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Commissarissenregister – 29453-197

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. AO 30 juni jl. over de ss Rotterdam: de jaarstukken van de Rederij B.V. en de verantwoording van de woningcorporatie Woonbron in haar jaarstukken over de ss Rotterdam – 29453-198

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding CFV-rapportage "Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, periode 2011 – 2015" – 29453-201

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Symptoomreclame – 29477-169

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen – 29477-170

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – 29477-172

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Notitie inzake veiligheid grondstoffen geneesmiddelen – 29477-173

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dure geneesmiddelen en herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) – 29477-174

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Omzetting van een levensverzekering in een bankspaarproduct – 29507-103

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen aanbesteding beveiliging en code verantwoordelijk marktgedrag – 29544-326

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage MSD Organon – 29544-327

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 – 29544-328

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vitaliteitspakket – 29544-329

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van de vaste commissie voor SZW om reactie op een brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL – 29544-330

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van het onderzoek naar de effecten van inkomende investeringen op de Nederlandse werkgelegenheid, zoals toegezegd in mei 2010 – 29544-331

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen met betrekking tot het bestuursakkoord – 29544-333

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Versterking professionele weerbaarheid politie – 29628-262

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzen kwartiermakers korpsleiding nationale politie – 29628-263

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzing kwartiermakers regionale en landelijke eenheden – 29628-264

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie OOV, locatie Rotterdam – 29628-265

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleid van de visstandbeheercommissies (VBC's) – 29664-103

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Selectiviteitsbeleid luchthaven Schiphol – 29665-163

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vanwege invoeren mogelijkheid verlengen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures – 29665-164

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de Alderstafel Schiphol – 29665-165

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ex post evaluatie van het visserijpartnerschap met Marokko – 29675-129

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tegemoetkoming aalvissers vangstverbod schone aal en wolhandkrab – 29675-130

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tegemoetkoming aalvissers naar aanleiding van het vangstverbod voor aal en wolhandkrab – 29675-131

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Economische situatie visserij – 29675-132

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting milde vogelgriep in Creil, Noordoostpolder – 29683-102

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Huidige bestrijdingsstrategie van besmettelijke, bestrijdingsplichtige dierziekten – 29683-103

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging van de minister VWS gedaan tijdens het AO Zorgverzekeringswet/Pakketadvies om te reageren op alle bevindingen en aanbevelingen inzake de zorg n.a.v. van het jaarverslag 2010 van de Nationale ombudsman – 29689-344

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het bericht over kankerpatiënten die zich laten behandelen in een Duits ziekenhuis en de kosten daarvan niet door de zieketekostenverzekering vergoed krijgen – 29689-345

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Teruggave zorgverzekeringsgeld aan gepensioneerden in het buitenland – 29689-346

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen AO Zorgverzekeringswet/Pakketadvies inzake dieetadvisering, verloskunde en het alternatieve dekkingsvoorstel van de PvdA – 29689-347

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

VWS-verzekerdenmonitor 2011 – 29689-348

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Monitor Wajong: tweede rapportage – 29817-73

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Trendanalyse railveiligheid 2010 – 29893-121

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op de tweede lijst van vragen inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven – 29893-122

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant tegen koperdiefstal – 29893-123

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bredere aanpak afnemen criminele winsten – 29911-51

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geïntegreerde aanpak faillissementsfraude – 29911-52

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Hoge transacties en schikkingen in strafzaken m.b.t. de aanpak van financieel-economische criminaliteit en de verwevenheid van onderwereld en bovenwereld – 29911-53

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het AO spoor m.b.t. de trein vanuit Lelystad naar Dronten – 29984-269

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

FENS-rapportages over het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 – 29984-270

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32500-V, nr 137) – 30010-17

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding advies Commissie NLQF – EQF met beleidsreactie – 30012-34

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie besluit bodemkwaliteit – 30015-44

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Topinkomens in de jeugdzorg – 30111-53

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vangnet bij langere wachttijd voor behandeling door Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) – 30139-95

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Duurzaam hout: stand van zaken Malaysian Timber Certification Council (MTCS) – 30196-140

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies over Duurzaam Inkopen – 30196-141

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Duurzaam hout – MTCS – 30196-142

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidskaders Sport en Bewegen in de Buurt – 30234-48

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van het WK bid – 30234-49

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Basisnet Spoor – 30373-43

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding samenvatting van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het jaar 2010, een overzicht van de stand van zaken betreffende de tenuitvoerlegging van uitspraken, alsmede cijfermateriaal betrekking hebbend op Nederlandse zaken voor het Hof en overige relevante informatie – 30481-6

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Loodsendossier – 30490-20

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging omtrent de stremming van de Rijn bij de Loreley vanwege het ongeval met het motortankschip Waldhof in januari en februari 2011 – 30523-62

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Categoriale aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten – 30545-108

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie Advocatenkantoor Alaca op de brief van de ministers van BuZa en I&A m.b.t. gevolgen arrest Hof EU inzake zaak Soysal – 30573-72

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhoging leges reguliere vergunningen – 30573-73

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale migratie en ontwikkeling (toezending overzicht van landen die voor het coherentiethema migratie en ontwikkeling van belang zijn) – 30573-74

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Persoonsgebonden budget – 30597-196

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op cliëntondersteuning – 30597-197

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving onterechte betalingen – 30597-198

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de NPCF inzake de cliëntenmonitor AWBZ – 30597-199

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 13 mei 2011 inzake geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet – 30597-200

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel "Staatsgeheimen over het natuurbeleid" in het juninummer van V-focus – 30654-96

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen – 30696-36

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) – 30825-81

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Hedwigepolder – 30862-62

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanmeldingsgegevens van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe i.v.m. het debat inzake de Hedwigepolder – 30862-63

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en het beleid ten aanzien van de Westerschelde (Natura 2000 in zijn algemeenheid en de Westerschelde in het bijzonder m.b.t. de Hedwigepolder) – 30862-64

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanscherping van de maatregelen in het actieprogramma "bestrijding van discriminatie" – 30950-34

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding advies Gezondheidsraad "Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling" – 31015-66

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Omtzigt (31066, nr. 107) inzake navordering van als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen – 31066-108

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Corporate governance – 31083-39

minister van Financiën, J.C. de Jager – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavingskader hernieuwbare energie in de vervoersector – 31209-150

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan – 31209-151

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen – 31239-122

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit – 31288-191

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar Stenden Hogeschool (31288, nr. 157) – 31288-192

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerp Accreditatiebesluit WHW en gewijzigd accreditatiekader NVAO (31288, nr. 181) – 31288-193

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap "Kwaliteit in verscheidenheid" – 31288-194

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen, voortgang juli 2011 – 31288-195

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van der Ham (31288, nr. 156) over transparante besteding van middelen hoger onderwijs – 31288-200

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift brief aan de voorzitter van het Platform VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) over de aansluiting tussen vmbo en havo – 31289-104

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtkader PO/VO 2011 – 31293-104

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

kabinetsreactie inzake onderwijs in het vak Fries n.a.v. rapport van de onderwijsinspectie en rapport van de stuurgroep Hoekstra – 31293-105

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de aanpak van zeer zwakke scholen – 31293-106

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie advies Onderwijsraad "Een stevige basis voor iedere leerling" – 31293-107

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport "Engels in het basisonderwijs" – 31293-108

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op de moties en toezeggingen op het terrein van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de bekostiging per vestiging in het primair onderwijs – 31293-109

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Startbrief beëindiging verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds – 31293-110

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de PO-raad m.b.t. resultaten evaluatie materiële bekostiging – 31293-111

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Startersregeling WW – 31311-83

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het AO kindregelingen en kinderopvang na 2012 – 31322-141

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling omtrent de ouderschapsverlofkorting in relatie tot het Belastingplan 2012 – 31322-142

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dekking verlaging overdrachtsbelasting – 31371-364

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging faciliteit terugkoop gegarandeerde leningen – 31371-365

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren – 31389-90

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op het Briefadvies van Gateway Holland – 31409-36

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control – 31409-37

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPEER – 31460-20

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam, 1e helft 2011 – 31482-76

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toepasbaarheid van een prestatiebeloning bij social return bij het rijk – 31490-68

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging NMa, OPTA en Consumentenautoriteit – 31490-69

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag – 31490-71

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake passend onderwijs/de kwaliteit van het onderwijs in cluster 1 – 31497-80

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlegging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – 31500-25

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – 31500-26

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Taskforce Intelligente Netten – 31510-46

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen verslag van een schriftelijk overleg over het dubbeltariefsysteem taxi – 31521-61

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkschool: de brug tussen school en werk (bijlage niet elektronisch beschikbaar) – 31524-112

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Elias over afbouw van de BAPO-regeling (31524-100) – 31524-113

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van de minister om de Ombudslijn mbo een jaar langer in de lucht te houden – 31524-114

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. aangehouden motie-Smits, 31524, nr. 99 over het toegankelijk houden van volwassenenonderwijs voor mensen van 30 jaar of ouder – 31524-115

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties (32500-XIII, nrs. 80 en 99) over streekproducten – 31532-64

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten voor voorlichting en innovaties met betrekking tot duurzaam voedsel, zoals deze door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in 2010 zijn gemaakt – 31532-65

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Kentekenreglement – 31562-14

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Openbaar bibliotheekwerk op de BES-eilanden – 31568-86

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling omtrent het aanbieden van het Actieplan Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma in september a.s. – 31568-87

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie over ritueel slachten – 31571-20

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek "Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang: vervolgstudie maatschappelijke reguleringsinstrumenten", in opdracht van de WODC verricht door de Erasmus Univ., Univ. Maastricht en TU Delft – 31731-9

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling – 31757-31

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak experiment regelarme instellingen en minutenregistratie om te komen tot het terugdringen van (overbodige) administratieve belasting – 31765-50

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens het AO Milieuraad inzake evaluatie mondiale temperatuurberekeningen. De uitkomsten van de evaluatie zullen aan de Kamer worden gezonden zodra deze beschikbaar zijn – 31793-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties over nieuwe stations (31801, nrs. 8 en 9) – 31801-19

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging 875: Financiële mogelijkheden inzake een eventuele ontwikkeling van station Schiedam Kethel – 31801-20

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapporten Inspectie jeugdzorg – 31839-122

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Dille (31839, nr. 111) over zoeken naar herverdelingsmiddelen – 31839-123

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief jeugdzorg – 31839-124

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oplossing voor snorvliegtuigen – 31936-81

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de heer Alders over de situatie van het luchtruim rond Lelystad Airport – 31936-82

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over externe veiligheid rond luchthavens – 31936-83

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Security kosten luchtvaart – 31936-84

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief Eenvoudig Beter – 31953-40

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) – 31953-41

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gezamenlijke rapportage Centraal Plan Bureau en De Nederlandsche Bank – 31980-50

minister van Financiën, J.C. de Jager – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nota nuts- en zakenbankactiviteiten – 31980-51

minister van Financiën, J.C. de Jager – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning van een publiekrechtelijke status van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) – 31980-52

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Buitenlandse Markten, Nederlandse Kansen – 31985-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage uitvoeringsagenda kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" – 31987-9

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang – 31989-33

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over mijn reactie m.b.t. de uitkomst van het overleg inzake de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen – 31989-34

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving en naleving rookvrije horeca – 32011-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IMF toetsing aan internationale standaarden – 32013-16

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gesproken Ondertiteling bij programma's van de landelijke publieke omroep – 32033-7

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding voorontwerp van de wet Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW – 32043-62

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een motie van het lid Omtzigt c.s. (32043, nr. 40) om een gedetailleerd nieuw overzicht van de terugstortingen van pensioenfondsen aan hun sponsoren in de periode 1985–2005 – 32043-63

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op doorrekening FNV Bondgenoten – 32043-64

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Vermeij (32043, nr. 49) over tijdelijke verlenging IOW – 32043-65

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie betreffende het rapport "De grote uittocht" over een toekomstverkenning naar de arbeidsmarkt in de publieke sector i.v.m. onder andere een vergrijzend personeelsbestand en taakstellingen i.v.m. bezuinigingen – 32124-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet – 32127-146

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoord moderniseren. Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten – 32156-30

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid – 32201-17

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid – 32201-18

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) – 32240-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen n.a.v wetgevingsoverleg Swung – 32252-46

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de juridische aspecten van het verkrijgen van toegang door de Algemene Rekenkamer tot bedrijfsdossiers bij De Nederlandsche Bank – 32255-10

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie VWS inzake het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten en het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant – 32261-22

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang College Perinatale Zorg – 32279-20

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens het debat over gemeentelijke schuldhulpverlening inzake 2 moties en 2 amendementen (32291) – 32291-51

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ingediende amendementen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening – 32291-52

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader 2010–2014) – 32317-63

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Meerjarig Financieel Kader Justitie en Binnenlandse Zaken – 32317-64

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Informele JBZ-Raad 18-19 juli 2011 – 32317-65

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 en 10 juni 2011 – 32317-66

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad d.d. 18-19 juli 2011 (32317, nr. 65) – 32317-68

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Opheffen vertrouwelijkheid van de brief van de Benelux en Duitsland aan de Europese Commissie inzake het verlenen van tijdelijke verblijfsvergunningen door Italië – 32317-69

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 14 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele JBZ-Raad, 18 en 19 juli 2011 – 32317-70

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ouderinformatiepunt 5010 en Internationale schakelklassen – 32335-3

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit inzake gebruik van biocide bij beheer en schadebestrijding – 32372-56

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage inzake de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die behoren tot neonicotinoïden voor het onderdeel (subletale) effecten op bijen – 32372-57

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie ELI over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte – 32372-58

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn – 32376-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Herziening van het interbestuurlijk toezicht – 32389-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 – 32389-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over het reisverbod in het OV – 32403-18

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuw actieplan fietsparkeren bij stations – 32404-53

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Commissie inzake sociaaleconomische aspecten van ggo's – 32472-12

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid beweegbare objecten – 32500-A-98

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Quick scan maatregelen kosteneffectieve capaciteitsuitbreiding Valleilijn, motie 32500-A 31 – 32500-A-99

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s – 32500-B-17

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010 – 32500-III-12

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van een Koninklijk Besluit houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk – 32500-III-13

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie BiZa inzake het verschaffen van inlichtingen over zakelijke belangen van (aspirant-)bewindspersonen – 32500-III-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges medio oktober aan de Kamer zal worden gezonden – 32500-III-15

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba – 32500-IV-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie n.a.v. het overleg van de minister van BZK met de minister van Curaçao over de Isla raffinaderij te Curaçao – 32500-IV-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het kabinetsbeleid financieringskeuze staatsschuld – 32500-IXA-8

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Integratie BTW-compensatiefonds in begroting IXB Financiën – 32500-IXB-23

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afwikkeling regeling Vie d'Or – 32500-IXB-24

minister van Financiën, J.C. de Jager – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie schuldverlichting Nigeria – 32500-V-195

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Status van een akkoord tussen Iran en Irak over het terugsturen van Iraanse ballingen naar Iran – 32500-V-196

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorval met defensieattaché en diens assistent in Noord-Libanon/ Syrië op 24 mei jl. – 32500-V-197

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie inzake de sanctieregeling Iran – 32500-V-198

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek inzake de Armeense kwestie – 32500-V-199

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geleerde lessen uit de zaak-Bahraami – 32500-V-200

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de Sanctieregeling Iran 2007 – 32500-V-201

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie inzake de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport "War on Drugs" van de "Global Commission on Drug Policy", in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten – 32500-V-202

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 18 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de door SNV ingestelde klokkenluidersregeling en gedragscode integriteit (toezegging AO 20 april jl.) – 32500-V-203

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie BUZA m.b.t. het verzoek van de stichting Rechters voor Rechters inzake de procesgang en de detentie van rechter Afiuni in Venezuela – 32500-V-204

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Durban Verklaring 22 september 2011, New York – 32500-V-205

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Ferrier/Dijkhoff (32500-V, nr. 171) over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties – 32500-V-206

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het AO OVSE op 23 november 2010 inzake de politieke situatie in Kazachstan – 32500-V-207

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 18 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over ontwikkelingen in de relatie van Nederland resp. de EU met Cuba – 32500-V-208

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde tussenbericht Commissie-Samson – 32500-VI-110

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken misbruik r.k. kerk – 32500-VI-111

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake wetsvoorstel lesbisch ouderschap – 32500-VI-112

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overbrenging van gevonniste personen uit EU-landen (WOTS) – 32500-VI-113

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek tot verlenging bestedingstermijn RUPS – 32500-VI-114

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010 van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven – 32500-VI-115

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2010 – 32500-VI-116

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning naar aanleiding van zedenzaak in Amsterdam – 32500-VI-117

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Incasso schade slachtoffers – 32500-VI-118

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op voorbeelden uitzending Vara-Ombudsman inzake VOG Jeugdigen – 32500-VI-119

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als toetsingsinstrument t.a.v. de integriteit van toekomstige werknemers en ondernemingen waarmee men een zakelijke relatie wil aangaan – 32500-VI-120

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van der Burg (32500VII, nr. 9) over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven – 32500-VII-109

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen over het op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid – 32500-VII-110

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t. studentenhuisvesting – 32500-VII-111

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief wetsvoorstel omroepdistributie – 32500-VIII-199

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding tussenrapportage "Onderzoek Landelijke Publieke Omroep" – 32500-VIII-200

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Regionale Historische Centra – 32500-VIII-201

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW inzake vermiste kunstwerken uit het Rijksbezit – 32500-VIII-202

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Plannen omtrent wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte – 32500-VIII-203

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapportage bezoldiging topfunctionarissen cultuur – 32500-VIII-204

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting hoger onderwijs (32500-VIII, nr. 65) – 32500-VIII-208

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied – 32500-X-109

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake de derde periodiek onderzoek naar ongewenst gedrag bij Defensie – 32500-X-111

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nota "Recreatief medegebruik van defensieterreinen", aangepaste versie – 32500-X-112

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 12 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010 Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-Inspectie – 32500-XII-89

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 – 32500-XIII-198

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Dijkgraaf/Koopmans (32500-XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers – 32500-XIII-199

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Dijksma c.s. (32500-XIII, nr. 78) over het betrekken van regio's bij topsectorenbeleid – 32500-XIII-200

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording Schriftelijk overleg inzake het onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen – 32500-XVI-153

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting – 32500-XVI-154

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VWS inzake het onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen – 32500-XVI-155

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling van de minister VWS, dat het kabinetsstandpunt inzake "Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek" en het kabinetsstandpunt inzake "Medische producten: nieuw en nodig!" in de kabinetsnota topsectorplannen van de minister van ELI uiterlijk op Prinsjesdag 2011 aan de Kamer worden gezonden – 32500-XVI-156

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) – 32546-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties en amendementen n.a.v. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen – 32549-43

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek van OPTA naar het gebruik van Deep Packet Inspection – 32549-44

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oprichting vennootschap verkoop NVI – 32589-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek inzake het Rapport "Conflict, Security and Development" van de Wereldbank – 32605-47

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beleidsevaluatie van de Nederlandse steun aan capaciteitsopbouw en de beleidsreactie hierop – 32605-50

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake vrije prijsvorming mondzorg (32620, nr. 13) – 32620-20

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvoornemens maatschappelijke opvang en zwerfjongeren – 32620-21

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdere invulling van de Nederlandse inzet in de Arabische regio – 32623-40

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overdragen en berechten arrestanten in operatie Unified Protector – 32623-43

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 5 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw – 32627-2

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie inzake de CAVV en inzake adviezen van de Externe Volkenrechtelijk Adviseur – 32635-3

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jeugdmondzorg – 32500-XVI-159

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Zo duurzaam mogelijke winning uranium – 32645-26

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage stresstest Kerncentrale Borssele – 32645-27

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven – Het KOPPEL-onderzoek" – 32647-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang wijzigingsbesluit "Spoor in beweging" ingevolge de Spoorwegwet en de Wet BDU en het wetsvoorstel 32 666 zoals nu aanhangig in de Tweede Kamer – 32666-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de inzet voor de bestrijding van piraterij en de stabilisering van Somalië – 32706-11

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij – 32706-12

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het AO Piraterijbestrijding van 23 juni jl. inzake termijn voor Commissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij – 32706-13

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de werkgroep Vessel Protection Detachment (VPD) – 32706-14

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van het lid Thieme over kosten van milieuschade – 32710-22

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Slotwet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (32710-V), het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (32710-V-1), het Rapport bij het Jaarverslag Ministerie Buitenlandse Zaken 2010 (32710-V-2) en inzake HGIS-jaarverslag 2010 (32126, nr. 5) – 32710-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen over kinderopvang bij het Jaarverslag 2010 van het ministerie van OCW – 32710-VIII-10

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 17 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aangepaste antwoorden n.a.v. het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2010 van het ministerie van OCW – 32710-VIII-11

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van Aanpak Onvolkomenheden beheer – 32710-X-9

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

"Verantwoord begroten" voor de begroting van VWS – 32710-XVI-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afzien van plaatsing van de Noordoostpolder op de voorlopige Lijst Werelderfgoed – 32725-2

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens het notaoverleg over de beleidsbrief Defensie m.b.t. o.a. de bouw van een spuiterij op het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) – 32733-35

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de toekomst van het vastgoed van Defensie – 32733-36

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Start reorganisatie Defensie – 32733-37

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Consulaire dienstverlening in het buitenland – 32734-9

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007–2010 – 32734-10

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek van het lid Peters om te onderzoeken of olieleveranties van Shell aan Syrië in strijd zijn met huidige sanctiewetgeving en de richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO modernisering van de Nederlandse diplomatie), alsmede antwoord vragen Van Bommel en Gesthuizen over investeringen van Shell in Syrië – 32734-12

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie n.a.v. de aangenomen motie Nicolaï c.s. (32500-V, nr. 82) inzake de technische beveiliging en classificatie van het Nederlandse diplomatieke verkeer – 32734-13

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Egypte, van 17 mei t/m 20 mei 2011 – 32735-23

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over buitengerechtelijke executies – 32735-24

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van openstaande Kamervragen n.a.v. van het AO Mensenrechten van 14 juni jl. – 32735-25

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Mensenrechtenrapportage over 2010 – 32735-26

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. een petitie van het International Committee Against Disappearances (ICAD) inzake een verzoek om aandacht voor de situatie van de Tamils in Sri Lanka – 32735-28

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek van de Rijksrecherche inzake het schietdrama Alphen aan den Rijn – 32739-2

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen in het kader van een verslag van een nader schriftelijk overleg inzake de Fiscale agenda – 32740-7

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie en gesteld tijdens het algemeen overleg van 30 juni 2001 inzake het Bouwbesluit 2012 – 32757-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Langer doorwerken op basis van vrijwilligheid – 32767-8

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Oprichting Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA – 32775-2

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 28 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie DEF over de oprichting van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA – 32775-3

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-VI-4

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VIII) – 32780-VIII-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-XIII-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het voorstel rond het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) – 32801-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (met bijlage) – 32805-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 17 mei 2011 houdende wijziging van enige besluiten in verband met technische actualisatie – 32807-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het verdrag tussen Nederland, ten behoeve van Aruba, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 32817-(R1956)-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 6 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Indemniteitsregeling – 32820-32

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 29 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Regeling materieelbeheer museale voorwerpen – 32820-33

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht n.a.v. de moties ingediend tijdens het notaoverleg over de uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid – 32820-34

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisering bibliotheekwetgeving – 32820-36

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 11 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Budget Radio Nederland Wereldomroep (RNW) vanaf 2013 – 32827-25

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beleidsdoorlichting artikel 10.2 en 10.3 (operationele doelstelling 2 (periode 2001–2010) en operationele doelstelling 3 (periode 2004–2010)) oud-EZ-begroting – 32837-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over het wetsvoorstel aanpassing Warmtewet – 32839-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Woonvisie kabinet – 32847-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 over de huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen – 32847-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de voorgenomen besluitvorming ten aanzien van de twee winningsvergunningaanvragen die Frisia Zout B.V. in 2008 heeft ingediend – 32849-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding notitie "De Toekomst van het Koninkrijk" – 32850-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding nota "Waarborgfunctie Koninkrijk" – 32850-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking (GROS) – 32851-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Grondstoffennotitie – 32852-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Luchtvervoerovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en haar lidstaten, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen – 32858-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Contra-expertise bij taalanalyse – 19637-1444

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 2 en 3 september 2011 – 21501-02-1084

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief t.g.v. antwoorden in het kader van een twee verslagen schriftelijk overleg (21501-07, nr. 831 en 832) over het verslag van de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied d.d. 21 juli 2011 en de garantiestelling aan de ECB – 21501-07-830

minister van Financiën, J.C. de Jager – 9 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen van de cie Financiën inzake de bijeenkomst van de eurozone van 21 juli 2011 en over de tijdelijke garantiestelling aan ECB i.v.m. Griekse rating event – 21501-07-831

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending ontbrekende antwoorden op eerder gestelde vragen van de cie Financiën inzake de vergadering van de Eurogroep en de Ecofin Raad van 11-12 juli 2011 – 21501-07-832

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informele Transportraad van 5 en 6 september 2011 in Sopot (Polen) – 21501-33-334

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie NGO Monitor en hun rapport inzake Nederlandse financiering van ngo's – 23432-323

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport Penitentiair Psychiatrische Centra – 24587-434

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de staatssecretaris op de aanbevelingen onderzoeksrapport Onderzoeksraad voor Veiligheid "Neergestort als gevolg van omhoog geklapte recht" – 24804-82

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan Indonesië van 4 tot 7 juli 2011 – 26049-73

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de optietermijn voor de aanschaf van het tweede F-35 testtoestel – 26488-276

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het Inspectie OOV-rapport naar "de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk" en het AI-rapport "Veilig werken door hulpverleningsdiensten" – 26956-110

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over kwartiermakers politietrainingsmissie Afghanistan – 27925-434

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 6 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie overgangsperiode tewerkstellingsvergunningen seizoenarbeid in de land- en tuinbouw – 29407-129

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Soedan (UNMIS), daar het mandaat van UNMIS op 9 juli 2011 is beëindigd i.v.m. de totstandkoming van de nieuwe, onafhankelijke staat Zuid-Soedan – 29521-170

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 29 juli 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisgevingsbrief over mogelijke Nederlandse bijdrage aan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) – 29521-171

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen inzake kwesties als erfpacht en de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer – 29659-73

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake verhoging van de optie- en naturalisatieleges en reactie n.a.v. het schrijven van het Inspraakorgaan Turken in Nederland inzake de verhoging van de optie- en naturalisatieleges – 30573-75

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Meer waarde uit afval – 30872-79

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport beoordeling verbeterpotentie opleidingen Hogeschool Inholland – 31288-201

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatschappelijke stage en wetgeving voor 12-jarigen – 31289-105

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de in eerste termijn gestelde vragen behandeling wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) – 32193-14

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang onderzoek Curaçao van de commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit en die tot taak heeft zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen t.a.v. het functioneren van belangrijke overheidsinstituties. Tevens een overzicht van de samenstelling van de commissie – 32500-IV-47

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de Contactgroep België inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België – 32500-V-209

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage onderzoeksrapport "Parachutespringen bij Defensie" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid – 32500-X-113

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de 63e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) op 4-15 juli 2011 – 32500-XIII-201

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontdooiing 100 miljoen euro Libische tegoeden ten behoeve van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – 32623-44

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het Rob-advies over het functioneren van politieke partijen – 32634-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur en tot wijziging van het BABW in verband met enkele redactionele aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een variabele maximumsnelheid – 32646-12

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Flexibilisering jeugdgezondheidszorg – 32793-4

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016 – 32820-42

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit, het waterkwaliteitsbeleid en aanbieding rapportage "Verbetering van de waterkwaliteit" van Twijnstra Gudde – 32861-1

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 19 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Discussie rond onderpand voor EFSF leningen tussen Griekenland en Finland – 21501-07-834

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele Milieuraad d.d. 10-12 juli 2011 in Sopot, Polen – 21501-08-378

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20-22 juli, Sopot (Polen) – 21501-30-266

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geluid oostzijde HSL-Zuid in Bergschenhoek – 22026-338

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake sociale veiligheid in het openbaar vervoer – 23645-479

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen m.b.t. motorrijtuigen – 23908-(R1519)-98

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding SCP-rapport: "Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later" – 24515-205

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie SZW en EL&I over voedselbanken die de noodklok luiden en aanspraak willen maken op het voedselprogramma van de EU – 24515-206

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken genetisch gemodificeerde zalm – 27428-203

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2009 en 2010 Wet op de huurtoeslag – 27926-167

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek aan de Kamer tot uitstel toezending van de kabinetsvisie mestbeleid – 28385-213

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging VAO mensenhandel op 17 mei 2011 over de uitstapprogramma's voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel – 28638-55

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Regeling baten-lastendiensten 2007 – 28737-21

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de staatssecretaris in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voorhang Besluit bodemenergiesystemen – 29383-173

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over de periode 2005–2011 over de toepassing van ILO-Verdrag 121 (arbeidsongevallen en beroepsziekten) – 29427-74

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de gew. motie-Klaver c.s. (31288, nr. 117) over de versterking van de positie van de studentassessor – 31288-202

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het advies AWT "Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren". Het kabinetsstandpunt kan de Kamer binnen 3 maanden tegemoet zien – 31288-203

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten – 31371-366

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken aangaande het invoeren van normstelling voor trillingen van treinverkeer – 32404-54

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie omtrent enkele ontwikkelingen rond het vakantiehuis in Mozambique van Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden – 32500-I-18

minister-president, M. Rutte – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede rapportage Voortgangscommissie Sint-Maarten (inclusief plannen van aanpak, project plan Korps Politie, uitvoeringsrapportages Burgerzaken en Juridische Zaken, verbeterplan VROM en ministerieplan VROM) – 32500-IV-48

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op commissiebrief over bezuinigingen op brede scholen n.a.v. een artikel in het magazine School! van de Vereniging van Openbaar Onderwijs – 32500-VIII-209

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken plan van aanpak stalbranden – 32500-XIII-202

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de High Level Meeting over HIV/aids die plaatsvond van 8-10 juni 2011 in New York. Tevens toezending van de tekst van de speech van de minister-president van Sint-Maarten tijdens deze meeting en de tekst van een verklaring inzake HIV/aids – 32605-51

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Appreciatie Plan van Aanpak Onvolkomenheden beheer – 32733-38

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond de EHEC besmetting – 32801-9

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brief vereniging onderwijs kunst en cultuur (VONKC) over het opleiden voor een onderwijsbevoegdheid voor docenten in de kunstvakken – 32820-43

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 10 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De uitspraak van het EHRM over Zuid- en Centraal-Somalië en de beleidsconsequenties hiervan – 19637-1445

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling 2010 inzake de relatie Nederland-Suriname en de stand van zaken m.b.t. de Toescheidingsovereenkomst – 20361-147

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 66e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York – 26150-102

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van een interne audit van de nVWA naar de naleving van de wettelijke regels op middelgrote en kleine slachthuizen – 26991-320

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de auditcommissie-Vanthemsche II inzake de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen – 26991-321

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlegging IAO-aanbeveling nr. 200 iz HIV/AIDS and the world of work – 29427-75

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 1 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisering van de notitie over het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben n.a.v. een verzoek van de cie Buza – 29653-11

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Continuïteit Amber Alert – 29668-33

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 1 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Regionale Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC's) 2010 en beleidskader RIEC's en Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) – 29911-54

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Besselink c.s. (31821, nr. 69) over het recht op schadevergoeding voor studenten – 31288-204

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over tariefsysteem taxi, maximumtarieven en indexering (31521 nr. 60) – 31521-62

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over uitvoering van motie 31936, nr. 51 inzake het Aldersadvies Eindhoven en het plan van aanpak t.b.v. de uitvoering, dat aan de Kamer zal worden gezonden zodra dit gereed is – 31936-85

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Jacobi c.s. (32500-XIII, nr. 190) over risico's voor de mens door gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in oppervlaktewater – 32372-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om toezending van het evaluatierapport inzake effectiviteit ontwikkelingshulp aan Guatemala – 32605-52

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 29 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2010 – 32654-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 augustus 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties:

 • - Goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en reparatie van een aantal BES-wetten op het terrein van OCW en IenM (Goedkeurings- en reparatiewet BES) (32825);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

 • - Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure (32834);

 • - Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) (32835);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32840);

 • - Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer (32841);

 • - Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842);

 • - Wijziging van de verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door schafbare feiten (32853);

 • - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht (32856);

c. de vaste voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten (32857);

d. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) (32826);

 • - Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (32838);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) (32828);

 • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (32830);

 • - Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (32844);

 • - Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (32862);

f. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

 • - Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (32839);

g. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168) (32843);

 • - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (32846);

 • - Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855);

h. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wet houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) (32854).