Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132335 nr. 3

32 335 Subsidieoverzicht Rijk (SOR)

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

In het Algemeen Overleg van 14 juni jl. over de Subsidiebrief heb ik aangegeven bereid te zijn het ouderinformatiepunt 5 010 in stand te houden en heb ik toegezegd te zoeken naar alternatieve dekking. Met deze brief stel ik de Kamer op de hoogte van mijn bijgestelde voornemens ten aanzien van het ouderinformatiepunt. Op uw verzoek informeer ik uw Kamer tevens over de effecten van het stopzetten van de subsidie aan het LISD op de internationale schakelklassen (ISK).

Ik ben bereid de bijdrage aan het ouderinformatiepunt 5010 in stand te houden onder toepassing van een efficiencykorting op het budget. De wens van de Kamer om het ouderinformatiepunt in stand te houden laat onverlet de redenen die voor mij in eerste aanleg de doorslag gaven om subsidie aan het ouderinformatiepunt stop te zetten. Ik kan niet voorbij gaan aan de constatering van Ecorys dat er bij het ouderinformatiepunt mogelijkheden zijn om efficiënter te werken. Daarnaast zie ik mogelijkheden tot verdere efficiëntieverbetering door nauwere samenwerking tussen de ouderorganisaties, ook in het ouderinformatiepunt.

Naar mijn mening moet het voor het ouderinformatiepunt dus mogelijk zijn om vanaf 2012 zijn taken naar behoren uit te voeren met een budget van € 800 000 in plaats van de huidige € 1 miljoen. Het voortbestaan van het ouderinformatiepunt impliceert ook dat het een rol behoudt bij de informatievoorziening aan ouders over passend onderwijs. Wel komt de rugzaklijn na invoering van het stelsel passend onderwijs te vervallen, omdat dan de leerling-gebonden financiering verdwijnt.

Door de wijzigingen ten aanzien van het ouderinformatiepunt ontstaat een tekort van € 800 000. De dekking hiervoor wordt gevonden in een ophoging van de korting op Bèta en Techniek met eenzelfde bedrag. De korting op Bèta en Techniek gaat daarmee van € 5 miljoen naar € 5,8 miljoen. Voor Bèta en Techniek resteert dan € 18,7 miljoen in plaats van het eerder in de Subsidiebrief genoemde restant van € 19,5 miljoen.

Tijdens het Algemeen Overleg van 14 juni jl. is door uw Kamer de vraag gesteld wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de subsidie aan het LISD (informatie- en steunpunt specifieke doelgroepen) voor de vorming van internationale schakelklassen. Internationale schakelklassen zijn schakelklassen voor leerlingen in de leerplichtige leeftijd die sinds korte tijd in Nederland zijn en die onze taal (nog) onvoldoende machtig zijn. In het voortgezet onderwijs is aanvullende bekostiging voor de financiering van deze internationale schakelklassen beschikbaar. Scholen in het voortgezet onderwijs ondervinden dus geen nadeel in de bekostiging door het stopzetten van de subsidie aan het LISD. Ook heeft deze subsidietaakstelling geen gevolgen voor de extra bekostiging die scholen in het primair onderwijs kunnen ontvangen voor de eerste opvang en extra begeleiding van nieuwkomers en asielzoekers. Kortom, ik heb geen reden om aan te nemen dat door het stopzetten van de subsidie aan het LISD de internationale schakelklassen in gevaar komen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart