Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-28 nr. 73

21 501-28 Defensieraad

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Hierbij stuur ik u een afschrift van de adviesaanvraag die ik samen met de minister van Buitenlandse Zaken heb gestuurd aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken.1 Het betreft een advies over de verdieping van de internationale samenwerking van de Nederlandse krijgsmacht.

Zoals besproken tijdens het algemeen overleg van 18 mei jl. (kamerstuk 21 501-18, nr. 72) hebben wij de Adviesraad gevraagd in het bijzonder in te gaan op de soevereiniteitsvraagstukken die gemoeid zijn met de verschillende vormen van defensiesamenwerking.

Conform de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Eerste Kamer wordt de Adviesraad tevens gevraagd specifiek in te gaan op de mogelijkheden tot versterking van de samenwerking tussen de EU en de Navo.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.