Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-IV nr. 48

32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2011

Hierbij bied ik u de tweede rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan1 die de commissie met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van het ministerie van Justitie van Sint Maarten, de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten en de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, aan de minister-president van Sint Maarten en mij heeft aangeboden.

De rapportage heeft betrekking op het eerste kwartaal van 2011. De Voortgangscommissie beschrijft in deze rapportage haar bevindingen ten aanzien van de voortgang en de uitvoering van de plannen van aanpak van de regering van Sint Maarten.

Naar aanleiding van deze rapportage heeft tijdens mijn bezoek aan Sint Maarten in juni het tweede Ministerieel Overleg, dat is ingesteld op grond van de algemene maatregel van rijksbestuur «waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten», plaatsgevonden. Ik heb met de minister-president gesproken over de voortgang van de plannen van aanpak, waarbij met name de problematiek rondom de werving van personeel en de financiering van de uitvoering van de plannen van aanpak uitgebreid zijn besproken. Ook het belang van samenwerken met andere landen binnen het Koninkrijk is aan de orde geweest.

De tweede rapportage van de Voortgangscommissie gaf voor het Ministerieel Overleg geen aanleiding om wijzigingen in de plannen van aanpak aan te brengen.

Zodra de derde rapportage, die betrekking heeft op het tweede kwartaal van 2011, door de Voortgangscommissie is aangeboden en er een Ministerieel Overleg heeft plaatsgevonden, zal ik uw Kamer hier opnieuw over informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.