Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1082

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1082 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juli 2011

Graag bieden wij u hierbij het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 juli jl.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN D.D. 18 JULI 2011

Hervorming van Europees Hof van Justitie

De Raad discussieerde over het voorstel van het Hof van Justitie om de efficiëntie bij het Hof te vergroten en de werklast van het Gerecht te verminderen. Een groot aantal ministers gaf zich tijdens de discussie rekenschap van het serieuze probleem dat bij het Gerecht is ontstaan als gevolg van het groeiend aantal lopende zaken en de relatieve lange doorlooptijd voor procedures. Dit heeft repercussies gehad voor de werklast van het Gerecht. Het voorstel van het Hof vormt een goed uitgangspunt voor de discussie over het vinden van een oplossing, aldus met merendeel van de ministers.

Staatssecretaris Knapen sprak zijn waardering uit voor het werk dat het Hof tot nog toe heeft verricht. Tegelijkertijd tekende hij aan nog niet in de positie te zijn om zich nu al definitief uit te kunnen spreken over de noodzaak tot uitbreiding van het Gerecht met twaalf rechters, zoals het Hof voorstelt. Nadere analyse op werkgroepniveau van dit voorstel en van de extra kosten die met ermee zijn gemoeid, is geboden. Tevens dient gekeken te worden naar flankerende maatregelen die zouden kunnen leiden tot verbetering van de efficiëntie binnen het Gerecht. Een groot aantal ministers intervenieerde langs dezelfde lijnen. Sommigen van hen wezen daarnaast op het belang om de procedure tot benoeming van eventueel additioneel aan te stellen rechters onder de loep te nemen.

De Europese Commissie gaf aan eind september met een opinie over het voorstel van het Hof te zullen komen. De besprekingen in de betrokken Raadswerkgroep zullen diezelfde maand worden vervolgd.

Meerjarig Financieel Kader

Commissaris Lewandowski gaf een korte presentatie van de voorstellen van de Commissie voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Unie voor de periode 2014–2020. Hij ging daarbij in op de voorgestelde omvang van het plafond, de belangrijkste elementen van de uitgaven en de Eigen Middelen. De Commissaris gaf aan dat het betalingsplafond van het MFK sinds 1993 gedaald is en in de komende periode verder zal dalen als percentage van het EU Bruto Nationaal Inkomen (BNI). Ook gaf hij aan dat wat betreft het aandeel in de totale uitgaven van landbouwuitgaven zal dalen en het aandeel van de structuurfondsen niet zal groeien. Het totale aandeel van deze twee categorieën als geheel zal dus afnemen. Daar staat tegenover dat het aandeel voor een aantal andere beleidsvelden stijgt, zoals onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, infrastructuur, veiligheid en extern beleid.

De Commissaris ging ook in op de Eigen Middelen en gaf expliciet aan dat Nederland, samen met enkele andere landen, een correctie toekomt om te voorkomen dat het in een excessieve afdrachtenpositie belandt. Daarnaast gaf hij een toelichting op de twee nieuwe Eigen Middelen die de Commissie wil introduceren: een financiële transactiebelasting en een direct BTW-middel.

Aangezien het een eerste presentatie van de Commissie over de MFK-voorstellen betrof, vond er tijdens deze Raadsbijeenkomst nog geen discussie plaats. Zoals aangekondigd door het Poolse voorzitterschap zal een eerste discussie plaatsvinden tijdens de informele Raad Algemene Zaken te Sopot op 28 en 29 juli a.s.

Follow-up juni ER

Het Poolse voorzitterschap somde summier de acties op die door de verschillende geledingen van de Raad worden uitgevoerd ter opvolging van besluiten en oriëntaties van de Europese Raad (ER). Het voorzitterschap beperkte zich daarbij niet alleen tot de meest recente juni-ER, maar betrok daarbij ook de resultaten van de ER-bijeenkomsten van februari en maart van dit jaar. Ministers namen zoals verwacht zonder discussie nota van de voorzitterschapspresentatie.

Presentatie van het voorzitterschapsprogramma

Ook onder dit agendapunt een korte presentatie van het Poolse voorzitterschap, zonder dat daarop een discussie volgde. Het voorzitterschap lichtte kort de prioriteiten voor het komende halfjaar toe en deed dit langs de lijnen van het onlangs uitgebrachte het zesmaanden-programma. Voor een samenvatting daarvan wordt verwezen naar de geannoteerde agenda die uw Kamer heeft ontvangen ter voorbereiding van deze RAZ (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1076).