Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132605 nr. 50

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 augustus 2011

Hierbij heb ik het genoegen u de beleidsevaluatie van de Nederlandse steun aan capaciteitsopbouw en mijn beleidsreactie hierop aan te bieden1. De evaluatie is uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB).

In deze beleidsreactie geef ik aan hoe ik de lessen uit de evaluatie in de praktijk zal brengen. Daarmee kan het onderstaande ook beschouwd worden als de uitvoering van mijn toezegging – in het AO van 20 april jongstleden over SNV – de Kamer een notitie te doen toekomen met daarin vervat een visie op capaciteitsopbouw (Kamerstuk 32 500 V, nr. 150).

IOB heeft de steun aan capaciteitsopbouw door het ministerie en zes Nederlandse organisaties geëvalueerd. Het onderzoek bestaat uit zeven deelevaluaties. De hoofdlijnen van deze deelevaluaties vormden de basis voor het synthese rapport. De rapporten van de deelevaluaties zijn te lezen op de website van IOB (www.minbuza.nl/iob).

In bijgaande beleidsreactie op het rapport geef ik een appreciatie van de hoofdbevindingen en informeer ik u over de conclusies die ik trek voor mijn beleid.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.