Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127529 nr. 81

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

Op 24 mei jl. heeft het plenaire debat met uw Kamer plaatsgevonden over het elektronisch patiëntendossier (Handelingen II 2010/11, nr. 84, item 19, blz. 35–53). Daarbij zijn verschillende moties ingediend waarvan er twee op 31 mei jl. zijn aangenomen. Het betreft de moties 27 529, nr. 78 van de leden Leijten en Gerbrands en 27 529, nr. 79 van de leden Omtzigt en Kuiken. Hierbij stuur ik u een reactie op deze moties.

Reactie op moties aangenomen 31 mei 2011

Motie nr. 78 van de leden Leijten en Gerbrands

Met deze motie verzoekt de Kamer de regering, indien zij besluit landelijke gegevensuitwisseling voort te zetten, dan enkel te werken met uitdrukkelijke toestemming via de opt-in systematiek.

De motie X van het lid Tan c.s. verzoekt mij de beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) te beëindigen. Dit betekent dat ik geen bemoeienis meer heb met de inrichting en vormgeving van een eventuele doorstart van een LSP. Door het verwerpen van het EPD-wetsvoorstel ontbreekt thans de mogelijkheid om nadere wettelijke eisen te stellen aan (de inrichting en vormgeving van) het LSP.

Nictiz beziet momenteel vanuit haar eigen verantwoordelijkheid of, en zo ja hoe, een landelijk schakelpunt al dan niet in aangepaste vorm wordt voortgezet. Uiteraard zal een eventuele doorstart van het LSP binnen de wettelijke kaders van de Wbp en WGBO dienen plaats te vinden. Het is aan de toezichthouders om daarop toe te zien.

Wel heb ik Nictiz schriftelijk op de hoogte gesteld van uw verzoek zoals verwoord in uw motie (zie bijlage)1. Tevens heb ik tijdens het debat aangegeven dat ik een voorstander ben van een opt-in systeem. Ik heb uw Kamer toegezegd een opt-in regeling mee te nemen in een nadere juridische analyse die uitgevoerd wordt nu het EPD-wetsvoorstel verworpen is. Vóór 1 juli 2011 zal ik uw Kamer van de uitkomsten van deze juridische analyse op de hoogte stellen.

Motie nr. 79 van de leden Omtzigt en Kuiken

Met deze motie verzoekt de Kamer de regering ervoor te zorgen dat patiënten en consumenten en hun vertegenwoordigers onmiddellijk worden betrokken bij de onderhandelingen die nu gaande zijn over een mogelijke doorstart van het Landelijk Schakelpunt ten behoeve van de patiëntendossiers en wordt mij tevens verzocht het onderhandelingsresultaat ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Zoals eerder aangegeven, heb ik door de motie X van het lid Tan c.s. geen betrokkenheid meer bij de toekomst van het LSP. Dit betekent ook dat ik geen bemoeienis heb bij de overleggen of onderhandelingen die Nictiz nu voert. Wel heb ik ook met betrekking tot dit punt Nictiz gevraagd rekening te houden met de wens van uw Kamer om de patiënten en consumenten te betrekken.

In de bovengenoemde brief heb ik voorts – zoals ik u in het debat van 24 mei jl. heb toegezegd – de termijn waarbinnen Nictiz met hun bevindingen dient te komen met 6 weken verlengd in verband met het reces van uw Kamer. Ik heb Nictiz derhalve verzocht mij uiterlijk 22 augustus 2011 op de hoogte te stellen van hun bevindingen en de vervolgstappen. Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik u daarvan in kennis stellen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.