Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131936 nr. 83

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

In overeenstemming met artikel 24 van de Kaderwet adviescolleges Rijksoverheid doe ik u het advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (Dutch Expert Group Aviation Safety) toekomen met als titel: «Veiligheid als deel van het geheel, een rationele bedding voor emotie».1

Met dit advies rondt DEGAS haar werkzaamheden voortvloeiend uit haar Werkprogramma voor 2010 af.

Het advies zal als een van de bouwstenen worden meegenomen in de in voorbereiding zijnde actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB): het actualiseren van de ruimtelijke beperkingengebieden vanwege geluidhinder en externe veiligheid. Deze actualisatie vindt plaats in samenhang met het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel, en maakt onderdeel uit van het Aldersakkoord voor Schiphol uit 2008. Mijn voornemen is om het Programma van Eisen voor de actualisatie van het LIB komend najaar te bespreken met de Alderstafel.

U ontvangt het advies van DEGAS thans ter kennisneming. Mijn inhoudelijke reactie doe ik u toekomen zodra ik het Programma van Eisen heb vastgesteld met name voor wat betreft het rondom Schiphol te voeren externe veiligheidsbeleid en de eventuele doorwerking naar het voor de overige luchthavens te voeren beleid.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.