Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129453 nr. 198

29 453 Woningcorporaties

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Tijdens het algemeen overleg op 30 juni j.l. met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de ss Rotterdam is verzocht om inzage in de jaarstukken van de Rederij B.V. De betreffende jaarstukken zijn openbaar en treft u hierbij aan.1 Toegevoegd is tevens de verantwoording die woningcorporatie Woonbron in haar jaarstukken over de ss Rotterdam heeft afgelegd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.