Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-IXB nr. 23

32 500 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

In mijn brief van 8 maart 2010 (Kamerstuk 32 123 IXB, nr. 11) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het uitstellen van de herstructurering van de begrotingen van Financiën als gevolg van het vallen van het kabinet Balkenende IV. Thans, met het nieuwe kabinet en de voorbereidingen voor het begrotingsjaar 2012 in aantocht, doe ik uw kamer een nieuw voorstel voor het herstructureren en integreren van de begrotingshoofdstukken van Financiën, te weten: IXA, IXB en G.

Voor het begrotingsjaar 2012 stel ik voor om alleen het BTW-Compensatiefonds (G) te integreren in begrotingshoofdstuk IXB. Het BTW-Compensatiefonds zal in dat geval per Ontwerpbegroting 2012 in IXB als een separaat beleidsartikel worden opgenomen. De wet op het BTW-Compensatiefonds zal in lijn met deze integratie aangepast worden. De integratie van IXA met IXB ben ik voornemens na overleg met uw Kamer, per Ontwerpbegroting 2013 te realiseren.

In uw brief van 6 juli 2009 (31700 IXB, nr. 26/2009D34817) heeft uw Kamer instemming verleend voor het samenvoegen van de begrotingen van Financiën (IXA, IXB en G) mits het ministerie van Financiën vijf voorwaarden in acht neemt:

  • door middel van een aparte tabel inclusief toelichting, wordt inzicht gegeven in de toerekening van de apparaatsuitgaven van de Generale Thesaurie op het niet-beleidsartikel aan de beleidsartikelen van de begroting;

  • u neemt in de begroting nadere financiële en niet-financiële informatie op over de input van de Generale Thesaurie, conform de bijlage van de brief die de commissie voor de Rijksuitgaven u heeft gestuurd. Een kopie van deze brief heb ik bijgevoegd. De vaste commissie van Financiën vindt het van belang dat dan ook consequent alle apparaatskosten van de Generale Thesaurie zullen worden geboekt op het niet-beleidsartikel, ook de kosten van externe inhuur;

  • u zoekt in overleg met de Algemene Rekenkamer een oplossing voor het – als gevolg van de samenvoeging van drie begrotingen – verruimde toegestane foutbedrag op jaarverslagniveau, zodanig dat de Algemene Rekenkamer op het huidige niveau kan blijven rapporteren over onrechtmatigheden en onzekerheden en hieraan dezelfde conclusies kan verbinden als zij dat deed in de situatie dat sprake was van drie afzonderlijke begrotingen;

  • u verantwoordt alle maatregelen die samenhangen met de financiële crisis op uniforme wijze in de begroting, bij voorkeur op één artikel;

  • u komt met een voorstel om het mogelijk te maken dat middelen geraamd op aanvullende posten voortaan ook onderdeel te laten uitmaken van een begrotingswet zodat deze middelen onder het budgetrecht van de Tweede Kamer vallen en amendeerbaar zijn.

Voor de samenvoeging van begrotingen van het BTW-compensatiefonds en IXB is, mijns inziens, slechts één van de vijf voorwaarden die uw Kamer heeft gesteld mogelijk relevant. Dit betreft de derde hierboven genoemde voorwaarde, namelijk dat deze integratie geen consequenties mag hebben voor het rapportageniveau van de Algemene Rekenkamer over fouten en onzekerheden. Ook moet de Algemene Rekenkamer hieraan dezelfde conclusies kunnen verbinden als in de situatie van de afzonderlijke begrotingen. Alhoewel de reactie van uw Kamer strikt genomen betrekking heeft op de samenvoeging van de drie begrotingen van Financiën heb ik toch de afstemming gezocht met de Algemene Rekenkamer. Ik vind het namelijk ook belangrijk dat de Algemene Rekenkamer op hetzelfde niveau blijft rapporteren.

De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde integratie van het begrotingshoofdstuk BTW-Compensatiefonds (G) in begrotingshoofdstuk Financiën (IXB). De Algemene Rekenkamer geeft daarbij aan dat zij over alle gesignaleerde fouten en onzekerheden blijft rapporteren en er materieel geen sprake zal zijn van informatieverlies. Wel stelt de Algemene Rekenkamer als voorwaarde dat de door de Rijksauditdienst en Belastingdienst te hanteren toleranties voor controle niet veranderen. Daarmee is gewaarborgd dat de Algemene Rekenkamer eventuele fouten en onzekerheden op dezelfde manier in beeld heeft als voor de integratie. Hoewel ik het systeem van tolerantiegrenzen niet zal aanpassen, ben ik van oordeel dat aan het doel van de voorwaarde wordt voldaan. Materieel verandert er namelijk niets in de fijnmazigheid van de controles, aangezien de controle van de Rijksauditdienst primair systeemgericht is. Desgewenst kan de Algemene Rekenkamer bovendien meer brongegevens opvragen. De brief van de Algemene Rekenkamer is ter informatie bijgesloten bij deze brief1.

Nu de Algemene Rekenkamer heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de integratie van het BTW-compensatiefonds in begrotingshoofdstuk IXB, ben ik van oordeel dat aan de voorwaarde van uw Kamer wordt voldaan. Derhalve zal ik – nu de voorbereidingen voor de totstandkoming van de Ontwerpbegroting 2012 zijn begonnen – deze integratie doorzetten.

Ik ben voornemens de integratie van IXA in IXB te realiseren in de Ontwerpbegroting 2013. Voorafgaand hieraan zal ik uw Kamer hierover separaat en tijdig informeren.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.