Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-B nr. 17

32 500 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

32 500 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 augustus 2011

Hierbij bied ik u het rapport «Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers» aan1, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Het onderzoek is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van o.a. de VNG, het IPO en de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR). Ik ben de leden van de begeleidingscommissie zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de totstandkoming van het rapport.

Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek ben ik voornemens u nog dit najaar een formeel standpunt te zenden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.