Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130597 nr. 199

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 199 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2011

Op 1 januari 2009 zijn «de pakketmaatregelen AWBZ» ingegaan. De toegang tot de AWBZ is met deze maatregelen beperkt. De pakketmaatregelen kunnen ingrijpend zijn geweest voor mensen. Het is niet de bedoeling dat mensen door de maat-regelen tussen wal en schip raken. Daarom zijn de gevolgen van de maatregelen nauwgezet gevolgd; door het CIZ, door MEE, door gemeenten en door de gezamenlijke cliëntenorganisaties. Uw Kamer heeft gevraagd om een reactie op de brief van de NPCF d.d. 2 mei 2011 inzake de cliëntenmonitor AWBZ. Met deze brief geef ik mijn reactie.

Laat ik als eerste zeggen dat ik graag met de cliëntenorganisaties in gesprek ga zodat zij de resultaten uit de monitor persoonlijk aan mij kunnen toelichten.

De gezamenlijke cliëntenorganisaties hebben, middels een subsidie van VWS, de afgelopen twee jaar de ervaringen van cliënten met de pakketmaatregelen kwalitatief gemonitord. Ik ben blij met de inzet van deze organisaties voor het monitoren van de pakketmaatregelen. Bovendien hebben de cliëntenorganisaties in de cliëntenmonitor meerdere onderzoeksprogramma’s uitgevoerd, hetgeen nuttige informatie heeft opgeleverd. De laatste peiling dateert van oktober 2010. De rapportage die hieruit is gebaseerd op informatie van 1 200 mensen. De monitor laat mijn inziens duidelijk zien dat mensen een oplossing hebben gezocht en gevonden in eigen kring of bij andere voorzieningen. Dat is wat ik uw Kamer heb gemeld. Waar de cliëntenorganisaties ook aandacht voor hebben gevraagd is dat uit de peiling tevens blijkt dat de mensen die een oplossing hebben gezocht in eigen kring denken de problemen niet langdurig in eigen kring op te kunnen lossen. Ik wil goed kunnen begrijpen wat dit signaal betekent want ik snap dat mensen zich zorgen maken over hun situatie. Ik neem de uitkomsten van de cliëntenmonitor serieus. Daarbij is vertrekpunt dat de pakketmaatregelen niet zonder reden zijn ingevoerd c.q. er toe bijdragen om de zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving beschikbaar te houden. Dat is op dit moment hard nodig. Cliënten die geen oplossing (meer) kunnen vinden voor hun ondersteuningsvraag kunnen bij hun gemeente terecht. We gaan ervan uit dat daarmee de grootste problemen zijn opgevangen.

Mensen met matige of ernstige beperkingen kunnen nog steeds een beroep doen op begeleiding op grond van de AWBZ en vanaf 2013 voor een verzoek tot ondersteuning aankloppen bij gemeenten. Overigens is het aantal mensen dat gebruik maakt van begeleiding weer op hetzelfde niveau als vóór de pakketmaatregelen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner