Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132605 nr. 52

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2011

Graag bied ik u hierbij het onderzoeksrapport «An integrated strategy to combat insecurity in Guatemala» aan1 conform het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 29 april 2011 met kenmerk 2011Z09162/2011D22882.

Voornoemd onderzoeksrapport is tot stand gekomen naar aanleiding van de Kenniskring Fragiele Staten die in juni 2010 in Den Haag plaatsvond en waarbij deskundigen uit wetenschap, uitvoering en beleid samenkwamen. Het concept Kenniskring is door de voormalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking ingesteld en gekoppeld aan de beleidsprioriteiten in de beleidsbrief: Een zaak van iedereen. De Kenniskring had als doel om de Nederlandse inzet in Guatemala in kaart te brengen en om strategische niches voor het Nederlands fragiele statenbeleid in Guatemala te identificeren, met een focus op straffeloosheid en «rule of law».

Eén belangrijke uitkomst van de Kenniskring was de constatering dat het verder inbedden van de resultaten van de «Internationale Commissie tegen straffeloosheid in Guatemala» (CICIG) in Guatemalteekse instellingen én een verdere transformatie van CICIG zelf noodzakelijk/gewenst zou zijn.

Naar aanleiding hiervan werd afgesproken dat Impunity Watch (IW) en de Conflict Research Unit van Clingendael (CRU) samen met de Nederlandse ambassade in Guatemala zouden werken aan een onderzoek naar de mogelijke follow-up van CICIG. Dit onderzoek heeft in de eerste helft van 2011 plaatsgevonden.

Onderhavig rapport is daar de uitkomst van. Het rapport biedt aanknopingspunten voor het tijdperk na CICIG en is om die reden voor zowel Guatemala alsook voor Nederland van belang. Nederland heeft CICIG vanaf de beginfase zowel politiek als financieel ondersteund. Het komende mandaatjaar (ingang september 2011) zal Nederland CICIG wederom een financiële bijdrage leveren van € 1 miljoen.

Daarnaast wordt bekeken of er een rol is voor CICIG in het regionale programma voor Midden-Amerika dat momenteel in ontwikkeling is. Uw kamer zal daarover separaat worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer