Publicaties over dossier 32519

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2010-2011 nr. 102, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 15, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 44, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10) (32422); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen (32486); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) (32451); het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) (32519); het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011(32500-III); (en andere wetsvoorstellen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2011 2010-2011 nr. 15, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 januari 2011, houdende aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2011 Staatsblad 2011, 67 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (32556); het wetsvoorstel Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures (32488); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) (32451); het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) (32519); het wetsvoorstel Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (32188); het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (32533); het wetsvoorstel Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimumvakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimumvakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (32465); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen (32486)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijsten week 50; 2010-12-10

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal