Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 811

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 3 juli 2011 te Brussel en de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep van 3 juli 2011 te Brussel en de Eurogroep en de Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel

1. Griekenland (3 juli en 11 juli)

Document: n.v.t.

Aard bespreking: Besluitvorming

Besluitvormingsprocedure: Unanimiteit

Toelichting: De Eurogroep zal, in het verlengde van de discussie die de Eurogroep hier tijdens zijn vorige bijeenkomst op 19 juni over voerde, opnieuw spreken over Griekenland. De verwachting is dat de Eurogroep een besluit zal nemen over uitkering van de 5e leningentranche onder het bestaande programma. Hiervoor is de uitkomst van de stemming in het Griekse parlement over het maatregelenpakket dat met de Trojka overeen is gekomen van groot belang.

Dit vormt tevens de basis waarop de eurolanden daarnaast zullen spreken over de modaliteiten van een nieuw aanvullend programma voor Griekenland. Een belangrijk onderdeel van deze discussie is de rol die de private sector zal spelen bij het tot stand komen van dit aanvullende programma. In de vorige Eurogroep werd vastgesteld dat gestreefd zal worden naar een vrijwillige bijdrage van de private sector, door het doorrollen van leningen en het behoud van zoveel mogelijk van de bestaande exposure van private investeerders.

2. Werkprogramma Pools voorzitterschap

Document: http://pl2011.eu/en/program_and_priorities

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting: Polen neemt per 1 juli het halfjaarlijks roulerend voorzitterschap van de Raad van Ministers over. Tijdens de Ecofin Raad zal het Poolse voorzitterschap het werkprogramma voor de Ecofin Raad voor het aankomende half jaar presenteren en toelichten. Nederland kan deze presentatie aanhoren.

3. Follow-up Europese Raad 23 en 24 juni

Document: ER conclusies

Aard bespreking: Terugkoppeling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting: De Commissie zal een terugkoppeling geven van de Europese Raad die plaatsvond op 23 en 24 juni jl. De regeringsleiders hebben onder andere gesproken Griekenland en over de stand van zaken op het gebied van economic governance. Daarnaast hebben de regeringsleiders ingestemd met het ESM verdrag.

4. Economic governance

Document: N.v.t.

Aard bespreking: nog niet bekend

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting: Er is nog geen definitief besluit genomen over de wetgevingsvoorstellen van het «sixpack». Wel is geconstateerd dat de Raad en het Europees Parlement op 95% van de tekst akkoord zijn. Op korte termijn zal dooronderhandeld worden om te proberen ook op de laatste uitstaande punten tot een voor beide partijen acceptabele uitkomst te komen, zodat het Europees Parlement begin juli in eerste lezing het pakket kan aannemen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan zal tijdens de Ecofin Raad waarschijnlijk gesproken worden over de vervolgstappen die in de komende maanden zullen moeten worden genomen.

5. EBA Stresstesten en back stops

Document: Final report on backstops [nog niet verschenen, niet openbaar]

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting: Dit jaar vinden er voor de derde keer op Europees niveau bancaire stress testen plaats. Opnieuw doen zo’n 90 financiële instellingen mee. De stress test resultaten worden begin juli verwacht. Nieuw is deze keer de toets op de nationale resultaten door EBA, de Europese instelling die sinds 1 januari 2011 actief is als opvolger van CEBS. Banken die zakken voor de stress test zullen zo snel mogelijk na de publicatie van de resultaten een concreet kapitaalversterkingsplan moeten indienen bij hun toezichthouder. Banken in de gevarenzone zullen extra gemonitored worden. De kapitaalversterking zal in de eerste plaats moeten gebeuren via private oplossingen. Als een bank niet binnen een paar maanden zelf zijn kapitaal kan versterken, zal er publiek geld bij moeten (back stops). Landen die hier geen publieke middelen voor vrij kunnen maken, kunnen aankloppen voor een programma bij het IMF/EFSF. Dit onderwerp is op de vorige Ecofin slechts kort informeel tijdens het diner besproken en staat nu formeel op de agenda.

6. Buitensporigtekortprocedure

Document: nog niet beschikbaar

Aard bespreking: Gedachtewisseling en aanname raadsconclusies

Besluitvormingsprocedure: gekwalificeerde meerderheid

Toelichting: De Ecofin Raad zal spreken over de implicaties van de Voorjaarsvoorspellingen van de Commissie voor de buitensporigtekortprocedures in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact. De nieuwe cijfers werpen licht op de vraag of lidstaten hun doelstellingen uit hun Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s hebben gehaald, en of hun overheidstekort voldoende is teruggebracht. De Commissie zal naar verwachting een toelichting geven, en zo nodig met voorstellen komen voor vervolgstappen in de Buitensporigtekortprocedure. Eén vervolgstap waarvan al duidelijk is dat hij genomen kan worden is het stopzetten van de procedure van Finland. Het tekort van Finland is uiteindelijk nooit hoger geweest dan 3% van het Bruto Binnenlands Product.

7. Follow-up G20 vergadering op deputiesniveau Parijs 8 en 9 juli

Document: nog niet beschikbaar

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting: Op 8 en 9 juli vindt in Parijs een G20-vergadering plaats op deputiesniveau. De agenda is op moment van schrijven nog niet bekend. Naar verwachting zal gesproken worden over het Framework for Growth, waarbinnen de G20-leden afspraken maken over economische hervormingen. De nadruk zal liggen op onevenwichtigheden. Het is de bedoeling dat alle landen een actieplan maken. Op basis hiervan zullen zij – indien nodig – aanbevelingen krijgen. Daarnaast zal waarschijnlijk verder gesproken worden over het internationale monetaire systeem (IMS) en in het bijzonder beheer van kapitaalstromen. Andere mogelijke onderwerpen zijn grondstoffen, de governance en middelen van de Financial Stability Board (FSB) en een rapport van Bill Gates over ontwikkelingssamenwerking. Over de inhoud is momenteel nog niets bekend. De EU-inbreng zal vooraf worden gecoördineerd.

8. Interne Markt

Document: Concept Raadsconclusies (nog niet beschikbaar)

Aard bespreking: Aanname Raadsconclusies

Besluitvormingsprocedure: Consensus

Toelichting: De Ecofin Raad zal Raadsconclusies aannemen over het versterken van de interne markt, naar aanleiding van de Commissiemededeling over het versterken van de interne markt («Single Market Act: twelve levers to boost growth and strengthen confidence») van april jongstleden. In deze mededeling zet de Commissie twaalf prioriteiten uiteen voor het versterken van de interne markt. De Raad voor Concurrentievermogen heeft hier op 30 mei ook conclusies over aangenomen, aangezien de Raad voor Concurrentievermogen op het gebied van de interne markt een coördinerende rol vervult. De Ecofin Raad neemt ook conclusies aan omdat enkele onderwerpen op het gebied van de interne markt primair bij de Ecofin Raad thuishoren (financiële markten, belastingen). Naar verwachting zullen de conclusies onder andere het belang benadrukken van het completeren van de interne markt voor diensten, van het zoveel mogelijk wegnemen van barrières op het gebied van regulering voor het midden- en kleinbedrijf, van de link tussen het versterken van de interne markt en het externe beleid van de EU (bijvoorbeeld op het gebied van vrijhandel en het beschermen van intellectueel eigendom) en tot slot van een goede en snelle implementatie van de afspraken die de lidstaten al hebben gemaakt over het versterken van de interne markt.

9. Spaartegoedenrichtlijn (mogelijk agendapunt)

Document: niet openbaar

Aard bespreking: besluitvorming

Besluitvormingsprocedure: unanimiteit

Toelichting: Op de Ecofin Raad van 12 juli 2011 zal (mogelijk) een debat gevoerd worden over de spaartegoeden richtlijn. De lidstaten zal worden gevraagd in te stemmen met een besluit om de Europese Commissie te mandateren om onderhandelingen met derde landen (Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino) te openen om de verdragen met deze landen over de toepassing van de spaartegoedenrichtlijn aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen in de EU.

De spaartegoedenrichtlijn heeft als doel het verzekeren van een belastingheffing op inkomsten uit spaartegoeden die zich bevinden in een andere lidstaat. Op grond van deze richtlijn informeren de meeste belastingdiensten van de EU lidstaten elkaar over grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen binnen de EU. Luxemburg en Oostenrijk (voorheen ook België, tot 1 januari 2010), hebben, ter wille van hun bankgeheim, voor de optie gekozen om geen informatie uit te wisselen maar een bronheffing op de rentebetaling in te houden.

De lidstaten die informatie uitwisselen, verkrijgen hun informatie van de marktdeelnemers die de rente uitbetalen. Zo dienen banken informatie te verstrekken over de grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen. In oktober 2009 is de spaartegoedenrichtlijn geëvalueerd, waaruit bleek dat de spaartegoedenrichtlijn in bepaalde gevallen niet werkte. Om deze reden stelt de Commissie een hernieuwde robuuste richtlijn voor met het oog om de omzeiling van de richtlijn tegen te gaan. Nu doet de Commissie het voorstel om parallel aan de onderhandelingen in de Raad over het Commissie voorstel ook al met de derde landen over aanpassingen in de spaartegoedenrichtlijn te onderhandelen. Nederland kan instemmen met het plan van de Commissie om ook al met de derde landen te onderhandelen.

10. FEMIP Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP)

Document: Agenda 11th Ecofin/FEMIP Ministerial Meeting. Achterliggende FEMIP jaarverslagen, operationele plannen en conferentieonderwerpen na Ecofin goedkeuring digitaal beschikbaar op de EIB website.

Aard bespreking: Gedachtewisseling engoedkeuring jaarverslagen en operationele plannen (hamerpunt).

Besluitvormingsprocedure: Gekwalificeerde meerderheid

Toelichting: FEMIP brengt het volledige scala aan diensten samen, die door de EIB worden geleverd om economische ontwikkeling en integratie in de Mediterrane partnerlanden te ondersteunen. Aan dejaarlijkse FEMIP Ministeriele bijeenkomst (altijd en marge van de Ecofin Raad) nemen ook de partnerlanden deel. Zonder dat sprake is van formele besluitvorming zal gesproken worden over het FEMIP-werkprogramma en financieringsinitiatieven ter ondersteuning van de transitieprocessen in de Arabische regio. Dit betreffen leningen aan zowel private als publieke projecten. Voor Nederland is in de discussie met name het vermijden van de creatie van nieuwe (prijzige en onbewezen) instellingen en het inpassen van alle EU-initiatieven binnen de bestaande begrotingskaders en regels van belang.

11. Update Icesave

Conform het verzoek van de Tweede Kamer om haar regelmatig te informeren over de ontwikkelingen in het Icesave dossier, wil ik de Tweede Kamer melden dat:

  • Het IMF heeft op 3 juni de 5e review van het programma goedgekeurd. Nederland heeft tegengestemd.

  • De ESA (EFTA Surveillance Authority) heeft op 10 juni een officiële opinie (reasoned opinion) naar buiten gebracht. De ESA blijft bij het al eerder in zijn formal notice uiteengezette standpunt dat IJsland inzake Icesave in gebreke is ten aanzien van de DGS richtlijn. Het acht het door IJsland toegestuurde verweer op alle punten invalide.

  • IJsland heeft nu 3 maanden om de ingebrekestelling op te heffen door alsnog aan haar verplichtingen te voldoen (d.w.z. een terugbetalingsregeling te treffen met Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

  • Indien dit niet gebeurt zal de ESA een zaak aanspannen bij het EFTA-hof, die naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. Nederland is daarbij geen partij, maar volgt dit proces op de voet.

  • Los van de rechtszaak zal er uit de boedel van Landsbanki geld gaan vloeien richting de schuldeisers (depositohouders). De recovery rate wordt door curatoren ingeschat op 99% voor de depositohouders (waaronder ook de vorderingen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk vallen), waarvan mogelijk al 30% aan het eind van 2011 zal worden uitgekeerd. De boedelafwikkeling zal echter naar verwachting niet voor 2017 kunnen worden voltooid.