22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

Sinds 1991 wordt uw Kamer via de BNC-fiches geïnformeerd over nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de eerste reactie hierop van het Nederlandse kabinet. Deze fiches worden voorbereid door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC), waarin alle departementen en ook de decentrale overheden zijn vertegenwoordigd.

Op gezette tijden wordt de opzet van het BNC-fiches geëvalueerd om te bezien of deze nog voldoet aan de wensen van het moment. De laatste keer dat dit gebeurd is, was in juni 2009.

Sindsdien zijn er, mede als gevolg van de kabinetswisseling, een aantal accentverschuivingen geweest, met als belangrijkste:

  • meer nadruk op terugdringing regeldruk en administratieve lasten;

  • nog intensievere aandacht voor de subsidiariteit (en proportionaliteit) van nieuwe Commissievoorstellen;

  • inwerkingtreding Verdrag van Lissabon en introductie nieuwe Comitologieverordening

Om hierop in te spelen – en u zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven informeren – heeft het kabinet de BNC-fiches nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de fichesjablonen. In de vernieuwde opzet wordt onder meer extra aandacht besteed aan aspecten van regeldruk en administratieve lasten en de voorstellen van de Commissie voor gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen («comitologie»).

Aanpassing sjablonen

Eerste belangrijke wijziging is dat in de nieuwe fiche-opzet meer aandacht komt voor regeldruk en administratieve lasten. Zoals aangegeven in het regeerakkoord is deregulering ook in de EU een doelstelling voor het kabinet. Regels die daarentegen wel zinvol zijn, moeten worden gehandhaafd en voor ieder uniform gelden.

In het vervolg zal ook bij fiches over mededelingen van de Commissie getracht worden een eerste inschatting te geven van de gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten. Het is niet altijd mogelijk om al in dit vroege stadium – op basis van nog niet altijd even concrete voorstellen – een uitgebreide analyse van effecten op regeldruk te maken, laat staan een kwantitatieve inschatting te geven. Vanaf nu zal echter wel in alle fiches getracht worden consequent aandacht te geven aan regeldrukaspecten en het ook inzichtelijk te maken als het nog niet mogelijk is hier al in detail iets over te melden. De opstellers van de fiches zal nadrukkelijk worden verzocht de fiches af te stemmen met de regeldrukexperts van hun departement en zo nodig de regiegroep Regeldruk.

Nieuw is verder dat in de fiches voor voorstellen die wet- en regelgeving betreffen, nadrukkelijker dan tot nu toe zal worden ingegaan op de voorstellen van de Commissie voor gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen. Tot nu toe werd in de fiches wet- en regelgeving wel in algemene zin melding gemaakt van de voorstellen voor delegatie/comitologie, maar werd hier geen oordeel over gegeven door het kabinet. In het nieuwe fichesjabloon zal een paragraaf «Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen» worden opgenomen. Dit maakt ook voor u als parlement in een vroegtijdig stadium inzichtelijk welke voorstellen de Commissie doet voor delegatie en/of uitvoering en hoe het kabinet hier tegenover staat.

Conform de inzet in het regeerakkoord kijkt het kabinet bij de BNC-fiches ook nadrukkelijk naar subsidiariteit (en proportionaliteit) van de voorstellen. De sjablonen zelf zijn op dit punt niet gewijzigd. Subsidiariteit is echter een cruciaal uitgangspunt bij de screening van de nieuwe Commissievoorstellen: dat wat beter op het niveau van de lidstaten kan worden geregeld, moet niet in Brussel worden besloten.

Het kabinet is daar strikt in. Uitgangspunten van het kabinet (regeerakkoord) zijn verder dat:

  • taken van het bestuur op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau gelegd dienen te worden; en

  • per terrein ten hoogste twee bestuurslagen betrokken zijn bij hetzelfde onderwerp.

De Commissievoorstellen zullen ook op deze punten beoordeeld worden.

Verder zijn er een paar kleinere stroomlijningen aangebracht in het uitgebreide fichesjabloon. Zo is het kopje «Nederlands oordeel» geschrapt omdat dit in de praktijk teveel overlap vertoonde met de paragraaf «Nederlandse positie».

Van drie naar twee sjablonen: betere informatievoorziening over belangrijke voorstellen

Een andere wijziging ten slotte is dat wordt teruggegaan van drie naar twee fichesjablonen. Het aparte sjabloon voor versnelde fiches wordt opgeheven. Voor versnelde informatievoorziening over voorstellen voor richtlijnen of verordeningen, zal in de toekomst weer het uitgebreide sjabloon wet- en regelgeving worden gehanteerd. Voor versnelde fiches die mededelingen betreffen, zal gebruik worden gemaakt van het normale mededelingensjabloon. Reden voor de afschaffing van het sjabloon voor versnelde fiches is dat deze fiches de politiek meest relevante onderwerpen betreffen. Het kabinet vindt het moeilijk uit te leggen dat het parlement over de belangrijkste onderwerpen minder uitvoerig wordt geïnformeerd dan over «normale» onderwerpen voor wet- en regelgeving.

Motie-Ormel c.s.: synergie Europese aanpak/nationale besparingen

In de tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie van 26 mei jl. ingediende motie van de heer Ormel c.s. (Kamerstuk 32 502, nr. 8) verzoekt de Tweede Kamer de regering onder meer «inzichtelijk te maken waar nationaal bespaard kan worden door efficiënter in Europees verband samen te werken». Dit synergie-aspect zal als bijzonder aandachtspunt worden meegenomen in toekomstige BNC-fiches als onderdeel van de subsidiariteitstoets. Waar van toepassing zal ook in de financiële paragraaf van het fiche aandacht komen voor de synergie tussen een Europese aanpak en nationale besparingen.

Tijdigheid van de fiches

Met de BNC-fiches trachten wij u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren over nieuwe voorstellen van de Commissie en het standpunt van het Nederlandse kabinet ter zake. De informatie in de fiches is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Dat heeft als gevolg dat enige tijd nodig is om de fiches op te stellen en interdepartementaal af te stemmen. De tijdigheid van de fiches blijft echter een continu aandachtspunt voor het kabinet.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Naar boven