Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132279 nr. 20

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Tijdens het AO zwangerschap en geboorte van 17 februari 2011 heb ik toegezegd dat ik uw Kamer zou informeren over de voortgang van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Op donderdag 16 juni 2011 is het College Perinatale Zorg officieel gestart. Het College bestaat uit alle voor de verloskundige zorg relevante beroepsverenigingen, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties. Het College Perinatale Zorg bestaat uit onafhankelijke bestuurders die voorgedragen zijn door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Actiz (kraamzorg), de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en leden die zijn voorgedragen vanuit de voorgenoemde organisaties. In de commissies die onder dit College worden opgericht worden ook andere relevante partijen betrokken, zoals bijvoorbeeld de verpleegkundigen obstetrie & gynaecologie, de kraamverzorgenden, de anesthesiologen en de huisartsen.

Onafhankelijk voorzitter:

Dhr. drs M.A.J.M. Bos

Leden van het College:

Prof. dr. Johannes Marinus Maria van Lith

Mw. drs. Margreeth Christina van der Meijde

Mw. dr. Sylvia Rulkens-Veen

Dhr. dr. Ruurd Jan Roorda MBA

Mevr. Maria Cornelia Huizer

Mw. drs. Barbara Maria Wijsen

Dhr. drs. Antonie Jan Lamping

Het College is zich bewust van de urgentie om snel met concrete producten en maatregelen te komen. Daartoe gaat zij na de zomer aan de slag in een zevental commissies, waarin de volgende beleidsonderwerpen aan bod komen:

  • Ontwikkelen en afstemmen onderzoeksagenda voor verloskundige zorg (in samenwerking met ZonMw);

  • Ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen, standaarden (waaronder de verloskundige indicatielijst) en protocollen;

  • Operationalisering van de resultaten uit de landelijke perinatale audit, de perinatale registratie en relevant wetenschappelijk onderzoek;

  • Prenatale en postnatale voorlichting;

  • Bevorderen en ondersteunen van regionale verloskundige samenwerkingsverbanden;

  • Realisatie van perinataal webbased dossier.

Het bestuur van het CPZ is voornemens om de communicatie met de regio’s (ziekenhuizen, kraamorganisaties, verloskundige praktijken, patiënten etc.) vorm te geven middels een interactieve website. Hierdoor wordt het proces gestroomlijnd van de vertaling van landelijke richtlijnen in plaatselijke protocollen, de toetsing of de plaatselijke protocollen aan de landelijke normen voldoen, het delen van best practices etc. Tevens is het de bedoeling dat er zo een virtueel platform wordt geboden aan de zorgverleners in het veld.

Het veld heeft zelf het CPZ opgericht en alle betrokken partijen hebben aangegeven te willen participeren in de diverse commissies. Ik ondersteun het CPZ financieel. Tijdens de startbijeenkomst die heeft plaatsgevonden werd een doelgerichte, pragmatische aanpak aangekondigd die mij vertrouwen geeft in de betrokkenheid en daadkracht van de partijen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de start en voortgang van het College Perinatale Zorg.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers