Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125883 nr. 187

25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 187 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Hierbij bied ik u het rapport «Uit het zicht!» van de Arbeidsinspectie aan.1 De inspectie beschrijft in haar rapport de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van de certificering van hijskraanmachinisten.

De veiligheid bij het gebruik van hijskranen heeft twee elementen die samen zorgen voor een veilige werksituatie, namelijk de intrinsieke veiligheid van de hijskraan en de vakbekwaamheid van de persoon die de hijskraan bedient. Op grond van de arboregels wordt een persoon vakbekwaam geacht als hij beschikt over een geldig certificaat. Dit certificaat is verplicht.

De Arbeidsinspectie constateerde tekortkomingen bij de certificerende instellingen en bij het examineren. De tekortkomingen zijn:

  • Certificerende instellingen wonen niet het aantal voorgeschreven examens bij en de kwaliteit van de bijwoning is onvoldoende;

  • Examinatoren voldoen niet altijd aan de gestelde eisen, toelatingstoets voor nieuwe examinatoeren is te summier en er is te weinig aandacht voor bijscholing van examinatoren;

  • De beoordeling van de aanvraag voor een certificaat door een certificerende instelling of aan de voorwaarden is voldaan, is onvoldoende.

Tijdens het onderzoek hebben de certificerende instellingen deze tekortkomingen opgepakt of zijn nu bezig met aanpassingen en verbeteringen.

Ik verwacht van de certificerende instellingen dat zij in hun jaarverantwoording rapporteren over de genomen maatregelen en de effectiviteit daarvan. Aanvullende maatregelen acht ik niet nodig.

Indien ik opnieuw signalen ontvang dat de kwaliteit van de certificering van hijskraanmachinisten te wensen overlaat, zal ik overwegen de inspectie opnieuw onderzoek te laten verrichten.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.