Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VII nr. 9

32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER BURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat steeds meer gemeenten overgaan tot het heffen van precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (gas, stroom en water), waardoor de lasten voor de burgers stijgen;

overwegende, dat de precariobelasting niet transparant is;

verzoekt de regering het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven zo spoedig mogelijk in te dienen, opdat dit voor 1 januari 2012 in werking kan treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg