Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129453 nr. 197

29 453 Woningcorporaties

Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Hierbij informeer ik u over de mogelijkheden van een register van nevenfuncties van commissarissen bij woningcorporaties.

Aanleiding

Naar aanleiding van een Algemeen Overleg op 7 april 2009 (TK 2008–2009, 29 453, nr. 115) heeft de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie in een brief van 23 juni 2009 (TK 2008–2009, 29 453, nr. 122) toegezegd om te bekijken of het mogelijk zou zijn om de transparantie van de commissariaten van corporaties te bevorderen door publicatie van nevenfuncties in een landelijk databestand.

Laatstelijk hebben wij met elkaar gesproken over dit onderwerp in het Algemeen Overleg op 19 april 2011 (TK 2010- 2011, 29 453, nr. 184). In dit overleg heb ik toegezegd voor de zomer op dit onderwerp terug te komen door ter vergelijking te kijken naar de wijze waarop een en ander in de zorgsector is georganiseerd. Ook zou ik spreken met Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Met deze brief geef ik invulling aan de door mij gedane toezegging.

Nevenfuncties in de zorg en bij hogescholen

In de zorgsector moeten instellingen zich op grond van de op de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) gebaseerde Regeling verslaggeving WTZi, jaarlijks verantwoorden over de besteding van publieke middelen. De zorginstellingen moeten onder meer een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording digitaal verstrekken aan het centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg (CIBG), een verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De verslaglegging gebeurt aan de hand van een wettelijk voorgeschreven format en bevat onder andere informatie over nevenfuncties van bestuurders en commissarissen. Via de site van het CIBG kunnen op naam van de zorginstelling de gedeponeerde jaardocumenten en jaarverslagen worden geraadpleegd waarin de informatie over de nevenfuncties is opgenomen. Het raadplegen van nevenfuncties op naam van personen is derhalve niet mogelijk.

In het hoger beroepsonderwijs bevat de branchecode Governance Hogescholen (bindend voor alle leden van de HBO-Raad) afspraken over de inrichting en verdere ontwikkeling van de governance van hogescholen. De code bepaalt dat van de nevenfuncties van elk lid van de raad van toezicht -voor zover relevant voor de uitoefening van zijn functie- opgave wordt gedaan in het verslag van de raad van toezicht of via de website van de hogeschool. Het raadplegen van nevenfuncties van leden van de raad van toezicht kan ingeval van publicatie via de website derhalve op naam van de hogeschool (niet op naam van leden van de raad van toezicht).

Wettelijke basis voor vermelding (neven)functies in jaarverslag

Met de Tweede Kamer ben ik van mening dat corporaties transparant moeten zijn over hun functioneren en bereid moeten zijn zich daarover te verantwoorden. Laagdrempeligheid van de informatievoorziening vind ik daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit geldt ook voor het verstrekken van informatie over de nevenfuncties van commissarissen.

De Governancecode Woningcorporaties van de bij Aedes aangesloten leden eist, net als in het hoger beroepsonderwijs, dat in het jaarverslag van de corporatie de samenstelling en antecedenten van (individuele leden van) de raad van commissarissen bekend worden gemaakt. Ook moet informatie worden verstrekt over onder meer de (her)benoemingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties van de betreffende commissarissen. Hoewel hieruit blijkt dat het bekend maken van de nevenfuncties van commissarissen reeds door de branche is opgepakt en ik constateer dat een groot deel van de corporaties op dit moment op basis van de Governancecode in zijn jaarverantwoording aangeeft wat de nevenfuncties van hun commissarissen zijn, wil ik een stap verder gaan in de richting van de situatie in de zorgsector. Ik wil daartoe een wettelijke basis verschaffen aan de verplichting voor corporaties om de (neven)functies van commissarissen bekend te maken. Op grond van de herziene Woningwet zal ik bij Algemene Maatregel van Bestuur alle corporaties verplichten om de (neven)functies van commissarissen in de jaarstukken te vermelden. De jaarstukken van corporaties zijn te raadplegen via (de website van) de corporaties.

Daarmee zal, net als in de zorg, via de ingang van de betreffende organisatie (in dit geval de corporatie), op basis van een wettelijke plicht tot publicatie kunnen worden geraadpleegd welke nevenfuncties leden van de raad van toezicht bekleden. Daarmee wordt de transparantie in de sector op dit punt vergroot. De inrichting van een landelijk databestand acht ik, ook gezien de daarmee gemoeide ambtelijke lasten, als aanvulling niet noodzakelijk. Mij is overigens uit de daarover gevoerde ambtelijke bespreking met de brancheorganisaties Aedes en VTW gebleken dat ook van deze zijde geen initiatieven voor een landelijk databestand zijn te verwachten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner