Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1076

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1076 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Graag bieden wij u hierbij aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2011.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 18 juli 2011

Meerjarig Financieel Kader

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) zal de Europese Commissie een presentatie geven van haar mededeling over het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK) en de Eigen Middelen. Er is geen discussie voorzien.

De Commissie stelt in de mededeling een MFK voor van 1 025 miljard euro in vastleggingen (1,05% EU-BNI) en 972 miljard euro in betalingen (1,00% EU-BNI). Hierbij worden de ruim 58 miljard euro aan fondsen buiten het MFK1 niet meegerekend. Daarnaast stelt de Commissie voor enkele landen een lump sum bruto vermindering van de afdrachten te geven. Naast het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden, zou ook Nederland een afdrachtenkorting krijgen. Verder wordt voorgesteld de inningskostenvergoeding over de landbouw- en invoerrechten te verlagen en stelt de Commissie de invoering voor van een financiële transactie-belasting en een nieuw (direct) EU BTW-middel. Dit zou het huidige (indirecte) BTW-middel en een deel van het BNI-middel moeten vervangen.

Inhoudelijk doet de Commissie duidelijk een poging het MFK te moderniseren door het aandeel van een aantal – ook voor Nederland prioritaire – beleidsonderdelen te laten stijgen (onderzoek en innovatie, asiel en migratie, extern optreden) ten opzichte van andere beleidsvelden (gemeenschappelijk landbouwbeleid, structuurfondsen, administratie).

Na de zomer ontvangt uw Kamer een uitgebreide appreciatie van het kabinet, alsmede een analyse van de consequenties voor de Nederlandse inzet. Het kabinet heeft nota genomen van het door de Tweede Kamer ingestelde behandelvoorbehoud ten aanzien van het MFK en heeft in Brussel dit parlementaire voorbehoud laten vastleggen.

Hervorming Hof van Justitie

De Raad zal een oriënterend debat voeren over de hervorming van het Hof van Justitie, met als doel richting te geven aan de verdere discussie na de zomer.

Het Hof heeft de Raad en het Europees Parlement een verzoek gedaan om het Statuut van het Hof te wijzigen. Het Statuut bevat regels over de samenstelling van het Hof en de manier waarop het Hof zijn functies uitoefent. De door het Hof voorgestelde wijzigingen hebben ten doel de efficiency van de werkzaamheden van het Hof te vergroten en de duur van de procedures zoveel mogelijk te beperken. Het Hof wil zijn werkwijze en samenstelling aanpassen maar vooral ook een oplossing vinden voor de werklast van het Gerecht, dat een onderdeel vormt van het Hof. Het Gerecht kampt namelijk met een groeiend aantal lopende zaken en een relatief lange doorlooptijd voor procedures. Het Hof stelt onder meer voor om het Gerecht met twaalf rechters uit te breiden.

Nederland staat positief tegenover de wens van het Hof te komen tot meer efficiency en kortere procedures. Nederland verwelkomt dan ook het initiatief om een oplossing te vinden voor de achterstanden bij het Gerecht. Een snelle afhandeling van procedures is van groot belang voor een soepele rechtsgang in de EU en dus van belang voor Nederlandse burgers en bedrijven. Nederland is echter terughoudend waar het gaat om de uitbreiding van het aantal rechters. De voorlopige inzet van Nederland zal gericht zijn op een budget-neutrale efficiencyvergroting van het Hof binnen de huidige samenstelling.

Presentatie Pools voorzitterschap

Uw Kamer ontving in het verslag van de RAZ d.d. 21 juni jl. (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1073) al een overzicht van de belangrijkste prioriteiten van het roulerende trio-voorzitterschap (Polen, Denemarken, Cyprus). Tijdens deze RAZ zal het Poolse voorzitterschap naar verwachting kort zijn prioriteiten voor de komende zes maanden toelichten:

  • 1. Europa als bron van groei. Budgettaire consolidatie is noodzakelijk om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen en de schuldencrisis achter ons te laten. Polen wil zich daarnaast inspannen voor een Europese economische groeiagenda, onder andere door een begin te maken aan de onderhandelingen over het MFK – volgens Polen bij uitstek hèt Europese instrument voor investeringen. Ook wil men de interne markt verder verdiepen, met nadruk op ontsluiting van de binnenmarkt voor digitale diensten. Tevens wil Polen het midden- en kleinbedrijf verder stimuleren, onder andere via verbetering van toegang tot (risico)kapitaal en besluitvorming over het Europees patent. Ook wil Polen zich richten op versterking van het Europese «intellectuele kapitaal» door het stimuleren van innovatie, betere samenwerking tussen universiteiten en de private sector en mobiliteit van studerenden.

  • 2. Een Veilig Europa, door Polen in brede zin gedefinieerd. Naast de in deze context gebruikelijke verwijzing naar het externe beleid van de Unie, benadrukt het Poolse programma tevens het belang van economische en financiële stabiliteit, energie- en voedselzekerheid, versterkt grensbeheer en voortgaande implementatie van het Stockholmprogramma.

  • 3. Een Open Europa. De kracht van Europa ligt in onze normatieve macht: waarden, standaarden, regels die kunnen worden «uitgerold» via het uitbreidingsproces naar de kandidaat-lidstaten, via het Nabuurschapsbeleid naar de Ooster- en Zuiderburen en via het ontwikkelingsbeleid naar ontwikkelingslanden.

Het volledige Poolse zesmaanden-programma is beschikbaar via de website van het Poolse voorzitterschap: http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_of_the_council_of_the_eu.pdf (vooralsnog alleen de Engelse taalversie beschikbaar).

Nederland zal kennisnemen van de voorzitterschapspresentatie over het zesmaanden-programma, die in de regel niet leiden tot discussie in de Raad.

Follow-up juni ER

De RAZ is naast voorbereiding van Europese Raadsbijeenkomsten tevens belast met het «horizontale» toezicht op de opvolging ervan. Het Poolse voorzitterschap zal naar verwachting een korte toelichting geven op de wijze waarop in de verschillende Raadsformaties de besluiten en oriëntaties worden opgevolgd van de meest ER d.d. 23-24 juni jl. Een discussie zal naar aanleiding hiervan waarschijnlijk niet plaatsvinden; Nederland zal nota nemen.


X Noot
1

ITER (kernfusie), GMES (observatie/satelliet-programma), EOF, Emergency Aid Reserve, Globaliseringsfonds, EU Solidariteitsfonds, flexibiliteitsinstrument, reserve voor crises in landbouwsector, klimaat- en biodiversiteitsfonds.