Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129544 nr. 327

29 544 Arbeidsmarktbeleid

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de ontwikkelingen rond MSD Organon sinds de voortgangsrapportage van 16 februari jl. (kamerstuk 29 544, nr. 278) en over het kabinetsbesluit de realisatie van een Life Sciences Park in Oss te steunen. Dit besluit past bij de inzet van het kabinet in de afgelopen periode, gericht op een maximaal behoud van kennis en werkgelegenheid, en sluit aan bij de ambities van de Topsector Life Sciences & Health. Het is verheugend dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden het plan voor een Life Science Park in Oss steunen.

Life Sciences & Health

Het kabinet steunt de realisatie van een Life Sciences Park in Oss en versterkt daarmee de Topsector Life Sciences & Health. Op 17 juni jl. hebben de Topteams hun agenda’s voor de Topsectoren gepresenteerd. Ik heb u deze actieagenda’s toegezonden (Kamerstuk 32 637, nr. 14). Het Topteam Life Sciences & Health heeft aangegeven dat Noord-Brabant over een belangrijk cluster beschikt met een focus op farmacie en met belangrijke spelers als MSD Organon en MSD Intervet. Het Topteam ziet in het realiseren van een Life Sciences Park een belangrijke uitdaging om waardevolle kennis en fysieke infrastructuur voor Nederland te behouden.

Open innovatie is een van de pijlers van de agenda Life Sciences & Health. Deze Topsector kent een snelle groei en is een belangrijke drijver van onze kenniseconomie. De kennisbasis is uitstekend en grote bedrijven, kennisinstellingen en mkb werken nauw samen. De participatie van het mkb in de publiek-private samenwerking is hoog. De sector levert oplossingen die de kwaliteit van leven verhogen en die bijdragen aan het beheersbaar houden van de zorgverlening. De sector groeit richting open innovatie waarbij het mkb een steeds belangrijker aanjager van innovatie wordt. De grote bedrijven schalen hun «research & development» terug naar «search & development». De transitie van MSD Organon illustreert de consequenties van deze marktontwikkeling. Het Life Sciences Park is bedoeld om de kansen die deze ontwikkeling biedt voor bestaande en nieuwe innovatieve bedrijven te faciliteren.

Life Sciences Park

De Taskforce Life Sciences Park heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Life Sciences Park in Oss. Zo zijn twee calls for proposals uitgezet om de interesse in de markt te peilen en is onderzoek verricht naar de diverse randvoorwaarden voor het succesvol opzetten van een Life Sciences Park. De Taskforce onder leiding van MSD, bestaat verder uit vertegenwoordigers van de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt begeleid door adviseurs die MSD heeft ingehuurd. De Taskforce is op basis van haar onderzoek en het advies van de Commissie Breimer tot de conclusie gekomen dat het opzetten van een Life Sciences Park haalbaar en wenselijk is. Uit de calls for proposals zijn in totaal 89 voorstellen naar voren gekomen van binnen en buiten MSD. De Commissie Breimer heeft vastgesteld dat het portfolio van potentiële gebruikers van voldoende kwaliteit en kwantiteit is om het succes van het park te ondersteunen.

Zelf laat ik mij samen met de Provincie Noord-Brabant adviseren door de Commissie van Wijzen, bestaande uit de heren J. F. Sistermans (voorzitter), R. Harwig en M.W.G. Litjens. De Commissie van Wijzen heeft in haar voorlopig advies geadviseerd door te gaan met de ontwikkeling van de plannen en de voorbereidende activiteiten om te komen tot de realisering van het Life Sciences Park. De Commissie heeft daarbij enkele randvoorwaarden geformuleerd zoals de continuïteit op de langere termijn van het MSD Product Development Center. Deze randvoorwaarden worden meegenomen in de verdere uitwerking en beoordeling van de uiteindelijke business case.

De Commissie is voorts van mening dat de ontwikkeling van het Life Sciences Park aansluit bij het strategisch lange termijn perspectief voor de sector en de Life Sciences sector in Nederland versterkt. Het te realiseren Life Sciences Park in Oss heeft volgens de Commissie van Wijzen de potentie om een ecosysteem van open innovatie te worden dat nieuwe en bestaande ondernemers de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de kennis en onderzoeksinfrastructuur die zich reeds in Oss bevindt. Tenslotte is de Commissie van mening dat de agenda van het topteam Life Sciences & Health in de plannen voor het Life Sciences Park moet worden verankerd.

Het kabinet heeft, gelet op de positieve reacties van de Commissie Breimer en de Commissie van Wijzen en de aansluiting op het plan van het Topteam Life Sciences & Health, vertrouwen in de plannen van de Taskforce Life Sciences Park. Voor de ondersteuning van dit project denk ik met name aan de volgende inzet:

  • 1. faciliteren van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) ten behoeve van een investeringsfonds Life Sciences Park;

  • 2. een aanvullende subsidie aan de BOM voor de opzet van een investeringsfonds, het uitwerken van het parkmanagement en het opbouwen van een ecosysteem;

Voorts wordt nog gekeken naar aanvullende maatregelen. De omvang van deze financiële maatregelen bedraagt enkele miljoenen. De exacte omvang van deze bijdrage is afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen.

Daarnaast zet ik in op het optimaal gebruik maken van het rijksinstrumentarium. Ik denk hierbij aan de volgende elementen:

  • 3. begeleiding van ondernemers door een account manager zodat zij alle beschikbare instrumenten optimaal kunnen benutten;

  • 4. financieringsinstrumentarium (Groeifaciliteit, Innovatiekrediet, Seed Capital regeling (per 2012 Innovatiefonds), BMKB en eventuele participaties door de BOM).

  • 5. overige generieke instrumenten (WBSO, Innovatiebox, Valorisatieprogramma, IPC en tariefschorsingen).

De gemeente Oss, de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij zijn ook bereid een substantiële bijdrage te leveren zowel in financiële als niet-financiële middelen. Uitgangspunt bij de overheid is dat MSD de helft van benodigde middelen voor de realisatie van het plan voor zijn rekening neemt.

Business Development

Van groot belang voor de aard en opzet van een Life Sciences Park was de uitkomst van het Business Development proces. Nadat op 16 februari jl. duidelijk was geworden dat het Business Development proces niet tot een overeenkomst met een derde partij had geleid, heeft MSD een plan B uitgewerkt. Dit plan heeft de instemming gekregen van de Ondernemingsraad van Organon en van de Raad van Commissarissen van Organon Biosciences Nederland B.V.

Plan B voorziet in de oprichting van een Product Development Center voor opkomende markten. Dit ontwikkelcentrum is een centraal onderdeel in het plan voor het Life Sciences Park. Het bouwt voort op de bestaande hoogwaardige expertise in Oss en zorgt voor het behoud van ongeveer 500 kennisintensieve banen. Dit neemt niet weg dat er ook een aanzienlijk aantal banen verloren is gegaan.

Tenslotte

Na een jaar van grote onzekerheid voor veel mensen in Oss en omgeving over de toekomst van MSD Organon is er nu duidelijkheid. Belangrijke onderdelen van het bedrijf en daarmee verbonden kennis en werkgelegenheid zijn echter behouden gebleven. Daarnaast is er met het Life Science Park een kansrijk nieuw perspectief voor de lange termijn waarmee verder gebouwd kan worden aan de sterktes van de topsector Life Science & Health. Ik blijf mij samen met de minister-president inzetten om met MSD en andere bedrijven, kennisstellingen, gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant deze topsector te versterken.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen