Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131490 nr. 68

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

In het Algemeen Overleg Werken naar Vermogen van 31 mei jl. heeft mw. Ortega-Martijn mij gevraagd om de Kamer te informeren over de toepasbaarheid van een prestatiebeloning bij social return, naar voorbeeld van de (Prorail) CO2-prestatieladder.

Op 21 juni jl. heeft uw Kamer een motie aangenomen van de leden Koopmans en Van Hijum (Kamerstukken II, 2010/11, 31 490, nr. 61), waarin de regering wordt verzocht om Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst nadrukkelijk aan te spreken op het belang van social return en te zorgen dat de inzet wordt verhoogd, zodat bij zoveel mogelijk aanbestedingen het criterium social return wordt meegenomen en voorts om bij de implementatie te bezien of, in plaats van een boetesysteem, de prestatieladder van Prorail voor duurzaam aanbesteden kan bijdragen aan een effectieve en duurzame inbedding van social return bij aanbestedingen van werken door de overheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van social return bij de rijksoverheid, zal inhoudelijk ingaan op beide verzoeken.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom