Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-X nr. 109

32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u hierbij het Jaarverslag 2010 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied aan.1 In 2010 zijn de benaming, structuur en inhoud van het planningsdocument van de Kustwacht op een nieuwe leest geschoeid en de opzet van het jaarverslag is daarop aangepast.

Voor de Kustwacht is 2010 een succesvol jaar geweest. In 2010 werd in totaal 274 kg. drugs in beslag genomen bij negen acties. Daarnaast werd een actie geïnitieerd en gecoördineerd waarin het Commando zeestrijdkrachten 1483 kg. drugs kon onderscheppen. De combinatie van de informatie van de walradar, van de Dash 8-patrouillevliegtuigen en van andere informatiebronnen stelt de Kustwacht steeds beter in staat om informatiegestuurd op te treden tegen verdachte contacten. Op het gebied van handhaving en toezicht (visserij-inspectie, milieutoezicht, scheepvaartinspectie en bescherming marien milieu) steeg het aantal geconstateerde overtredingen ten opzichte van voorgaande jaren. Op het gebied van Search and Rescue (SAR) kwam de Kustwacht 173 keer in actie en bracht daarbij 94 personen in veiligheid.

De samenwerking met partners binnen en buiten het Koninkrijk is onverminderd goed. Een hoge materiële gereedheid, een sterke informatiepositie en een gedegen personeelsbeleid vormden hiervoor de basis. De staatkundige hervorming van het Koninkrijk heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering van het Jaarplan 2010. De operationele doelstellingen uit het Jaarplan 2010 zijn grotendeels behaald en de geplande personele en materiële trajecten zijn met succes in gang gezet. Door de inwerkingtreding in 2010 van het verdrag van San José over maritieme drugsbestrijding in het Caribisch gebied (2003) beschikt de Kustwacht sinds kort bovendien over meer bevoegdheden om op volle zee tegen verdachte schepen op te treden.

De besturing van de Kustwacht is in 2010 wel complexer geworden als gevolg van de toename van het aantal rechtsposities binnen de Kustwacht. Er zijn aanbevelingen opgesteld aan de Landen om die complexiteit te verminderen. De uitvoering daarvan kan na overeenstemming met de Landen beginnen, in beginsel nog dit jaar.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.