Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127062 nr. 71

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Tijdens het AO van 24 mei jongstleden over de herijking van het beleid ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) (kamerstuk 27 062, nr. 70) heb ik toegezegd uw Kamer een procesbeschrijving te doen toekomen die weergeeft op welke manier de opvang voor amv’s verloopt en aan te geven wat de status is van het Europese action plan on unaccompanied minors. Met deze brief doe ik beide toezeggingen gestand.

1. Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In bijlage 1 treft u de procesbeschrijving van de opvang van amv’s.1

2. Status action plan on unaccompanied minors

De Europese Commissie en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) hebben in juni 2010 een actieplan voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vastgesteld. Het doel van het Europese actieplan is tot een gemeenschappelijke Europese aanpak te komen, waarbij zo snel mogelijk over de toekomst van niet begeleide minderjarigen wordt beslist. De JBZ-Raad heeft de lidstaten en de Europese instellingen opgeroepen de inspanningen op te schroeven om de opvangprocedures te verbeteren, beter samen te werken met derde landen en de vrijwillige terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst verder te faciliteren.

Het actieplan kent geen rechtstreekse juridische werking voor amv’s die zich op Europees grondgebied bevinden, zoals Europese richtlijnen die wel hebben. In zowel de Terugkeerrichtlijn als de Procedurerichtlijn zijn specifieke waarborgen en beschermingsartikelen opgenomen voor amv’s. Met het actieplan geeft de Commissie aan dit onderdeel van het vreemdelingenbeleid van groot belang te achten en er prioriteit aan te geven.

De implementatie van het actieplan is gaande. De Commissie heeft op 21 juni jongstleden een expertmeeting georganiseerd over het deelonderwerp voogdijschap. De lidstaten hebben gesproken over de vaardigheden die voogden zouden moeten bezitten, over de rol van voogden bij terugkeer en de manier waarop het voogdijschap over amv’s in de verschillende lidstaten is geregeld.

De commissie zal ook op andere onderwerpen expertmeetings organiseren. Met de informatie die zij hieruit opdoet zal de inhoud van het actieplan verder geconcretiseerd worden.

In bijlage 2 vindt u volledigheidshalve het actieplan bijgevoegd.1

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.