Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-IXB nr. 24

32 500 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2011

Hierbij bericht ik u dat de regeling Vie d’Or is afgewikkeld. Deze regeling is in 2008 tot stand gekomen ten behoeve van de oud-polishouders van de gefailleerde levensverzekeraar Vie d’Or. De regeling kwam voort uit een fonds van ongeveer € 45 miljoen met financiële bijdragen van de voormalige accountant en actuaris van Vie d’Or en het Verbond van Verzekeraars. Ook de Nederlandsche Bank heeft bijgedragen aan een oplossing voor de oud-polishouders door kosten van de Stichting Vie d’Or – dat is de stichting die is opgericht door de toenmalige toezichthouder om de belangen van oud-polishouders te behartigen – voor haar rekening te nemen. Het betrof een vrijwillige deelname aan de regeling.

De regeling is in 2008 op gezamenlijk verzoek van alle bij de regeling betrokken partijen ter algemeen verbindendverklaring voorgelegd aan het Gerechtshof te Amsterdam en op 29 april 2009 algemeen verbindend verklaard. Hierna heeft de Stichting Compensatiefonds Polishouders Vie d’Or (het Compensatiefonds) zorg gedragen voor de afwikkeling van de regeling, waaronder het verzorgen van de uitkeringen uit het fonds (uitkeringsproces). Met de uitbetaling van de einduitkeringen eerder dit jaar is een einde gekomen aan een voor de gedupeerde oud-polishouders zeer langdurig proces.

Rest mij betrokken partijen te danken voor hun inzet.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager