Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130196 nr. 140

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2011

In uw brief van 7 juni en 17 juni 2011 hebt u mij verzocht om, in voorbereiding op het algemeen overleg Duurzaam Hout, u te informeren over het verloop tot nu toe van de beroepsprocedure aangaande het advies van de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) over het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS; de stand van zaken op dit moment; de planning voor het verdere verloop van de beroepsprocedure; en de afspraken die zijn gemaakt tussen het departement en de Malaysian Timber Certification Council (MTCC). Met deze brief ontvangt u de door u gevraagde informatie, ter aanvulling op mijn brief van 12 mei (Kamerstuk 30 196 nr. 139).

1) Verloop beroepsprocedure

In maart 2010 heeft TPAC geoordeeld dat MTCS voldeed aan de inkoopcriteria voor duurzaam hout van de Nederlandse overheid. Tegen dit oordeel is bezwaar ingediend door de ngo’s Greenpeace, Milieudefensie, Icco, Nederlands centrum Inheemse Volken (NCIV) en het Wereld Natuurfonds (WNF). Naar aanleiding van dit bezwaarschrift heeft TPAC in oktober 2010 haar oordeel over MTCS op enkele punten herzien, waardoor MTCS niet meer voldeed aan de inkoopcriteria.

Op 3 december 2010 heeft MTCC beroep aangetekend tegen het herziene oordeel van TPAC van oktober 2010. De maatschappelijke organisaties die bezwaar hadden ingediend, zijn hierbij aangehaakt met een incidenteel beroep. Op basis van mijn brief van 12 mei, waarin ik aangaf MTCS met ingang van 1 juli 2011 te willen accepteren, hebben de ngo’s een kort geding aangespannen.

2) Stand van zaken op dit moment

Op 20 juni 2011 heeft de rechter in het kort geding geoordeeld dat de beroepsprocedure moet worden afgewacht alvorens de staatssecretaris een beslissing neemt over het al dan niet accepteren van MTCS-gecertificeerd hout voor het inkoopbeleid. Daarnaast heeft de rechter aangegeven dat deze periode wordt verlengd met zes weken indien het College van Beroep het oordeel van TPAC van oktober 2010 bevestigt, zodat Greenpeace cs de gelegenheid hebben de zaak opnieuw aan de rechter in kort geding voor te leggen indien de staatssecretaris in afwijking van het TPAC-advies tot goedkeuring van MTCS wil besluiten. In zijn oordeel heeft de rechter wel bevestigd dat TPAC een adviserende rol speelt en een oordeel van TPAC of het College van Beroep niet bindend is voor de staatssecretaris. Op dit moment kijk ik naar mogelijke implicaties van het vonnis. In dat kader valt niet uit te sluiten dat de Europese Commissie een ingebrekestellingprocedure start tegen de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout, omdat Nederland met de beoordeling van MTCS strengere eisen stelt aan duurzaam hout dan andere EU-lidstaten.

3) Planning voor verder verloop beroepsprocedure

Voor wat betreft het verdere verloop van de beroepsprocedure van MTCC kan ik u melden dat het College van Beroep op 5 augustus 2011 een hoorzitting heeft gepland met belanghebbende partijen. Aangezien de beslistermijn van het College van beroep maximaal een jaar is, verwacht ik uiterlijk 3 december 2011 een uitspraak.

4) Afspraken met MTCC

Op 17 november 2010 heb ik een gesprek gehad met MTCC en de verantwoordelijke Maleisische minister over de resultaten van de toetsing van TPAC. Naar aanleiding van dit gesprek heb ik afspraken gemaakt met MTCC over het wegnemen van de door TPAC genoemde knelpunten (ten aanzien van inheemse volkeren, conversie en het openbaar maken van kaarten). De afspraken hebben de vorm van resultaatsverplichtingen: het is immers niet aan Nederland om de regels te bepalen van een certificatiesysteem. De Nederlandse overheid kan als afnemer van hout alleen eisen stellen aan de kwaliteit van een certificatiesysteem. Deze resultaatsverplichtingen zijn schriftelijk uitgewerkt en door beide partijen bevestigd. In mijn brief van 11 mei 2011 aan de Maleisische minister van Plantation Industries and Commodities, de heer Dompok (zie bijlage)1 ben ik hier op ingegaan.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.