Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131839 nr. 123

31 839 Jeugdzorg

Nr. 123 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2011

Hierbij informeer ik u over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie-Dille (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 31 839, nr. 111).

In deze motie heeft de Kamer mij verzocht om twee groepen open te houden vanwege de specifieke expertise op het gebied van de behandeling van jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en van deze doelgroep de «vierde» specialisatie te maken binnen jeugdzorgplus . Tevens verzocht de Kamer om binnen bestaande permanente plaatsen in jeugdzorgplus instellingen te zoeken naar herverdelingsmiddelen om deze groepen structureel maar budgetneutraal open te houden. In concreto heeft de motie betrekking op twee accommodaties (Anker en Overberg) die VWS tijdelijk tot 1 januari 2012 gehuurd heeft van het ministerie van V&J.

Over de uitvoering van de motie-Dille heeft VWS de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met Avenier. Het overleg heeft geresulteerd in de afspraak dat de behandeling van jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Avenier gehandhaafd blijft. Op deze wijze wordt de motie-Dille uitgevoerd.

In dit verband is relevant dat ik in overleg ben met Avenier en Horizon om het aantal plaatsen dat gevestigd in het zorggebied Zuidwest te verhogen. Want van de totale capaciteit van Avenier (180 plaatsen) zijn alleen de 48 plaatsen die Avenier vanaf dit najaar gaat huren van Teylingereind gelegen in het zorggebied Zuidwest. Ik bezie daarom met Avenier nog de mogelijkheid om meer plaatsen naar Zuidwest over te brengen. Hierover ben ik ook met Teylingereind in gesprek.

In de motie-Dille heb ik geen aanleiding gezien om het gebruik van Overberg te verlengen. Deze instelling voor meisjes heeft het ministerie voor twee jaar (2010 en 2011) gehuurd van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De noodzaak langer gebruik te maken van Overberg is er niet omdat er nog twee instellingen voor jeugdzorgplus zijn die uitsluitend meisjes behandelen, namelijk De Lindenhorst en huize Alexandra. Ook als Overberg wegvalt blijven er dus plekken beschikbaar voor meisjes die te maken hebben gehad met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag of die slachtoffer zijn van een loverboy. Overigens vangen de andere instellingen voor jeugdzorgplus deze doelgroep ook op in aparte meisjesgroepen.

Het bovenstaande houdt in dat de deskundigheid op het gebied van de behandeling van jeugdigen met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag behouden blijft. Ik wil in overleg met de instellingen jeugdzorgplus en andere deskundigen tot een antwoord op de vraag of deze doelgroep de vierde specialisatie binnen jeugdzorgplus moet worden. Ik betrek daarbij ook de alternatieven die tijdens het VAO op 18 mei 2011 zijn genoemd.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner