26 991 Voedselveiligheid

Nr. 319 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit stuur ik u bijgaand de rapportage van de Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling (BuR) over 2010.1

Ik ben verheugd dat de Raad van Advies concludeert dat de in 2010 uitgebrachte adviezen van Bureau Risicobeoordeling voldoen aan de criteria van wetenschappelijke kwaliteit. De Raad beoordeelt de kwaliteit van de meeste adviezen als goed of zeer goed. De Raad meldt tevens dat de onafhankelijkheid bij de totstandkoming van de adviezen in vrijwel alle adviezen goed is geborgd.

In aanvulling op bovenstaande heeft de Raad de volgende opmerkingen/adviezen. De eerste betreft de uitvoering van peer-reviews. De wetenschappelijke kwaliteit van de risicobeoordeling is gebaat bij peer-reviews. De Raad adviseert daarbij vaker internationale reviews te vragen.

Verder heeft de Raad kennis genomen van de discussies over de positie van het Bureau die in 2010 zijn gevoerd mede in verband met de fusieplannen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) met de Algemene Inspectiedienst (AID) en Plantenziektenkundige Dienst (PD). De Raad zal zich nog nader beraden over de wijze waarop kan worden omgegaan met mogelijke toekomstige adviezen op het gebied van plantgezondheid, in aanvulling op de huidige adviezen.

Voor meer informatie over de inhoud van de rapportage verwijs ik u naar de bijlage.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven