Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130862 nr. 63

30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

In het algemeen overleg Natura 2000 d.d. 18 mei 2011 (kamerstuk 32 670, nr. 22) heb ik uw Kamer toegezegd de ecologische onderbouwing van de selectie en aanmelding van een aantal door de Kamer gevraagde habitatrichtlijngebieden toe te zenden.

Omwille van het debat over de Hedwigepolder welke gepland staat voor donderdag 30 juni zend ik u de gegevens waarop de aanmelding van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe destijds is gebaseerd toe.

Het betreft de relevante literatuur waarop de aanmelding onder andere is gebaseerd (bijlage 1)1 en een kwantitatief overzicht van de vegetatieopname per habitattype (bijlage 2)1 waarop de aanmelding is gebaseerd. Voor de aanmelding zijn deze gegevens naast consultatie van diverse experts van groot belang geweest. Uit deze bronnen is bij de aanmelding de aanwezigheid, omvang en kwaliteit van de habitattypen bepaald. Dit wordt nader ondersteund door de vegetatieopnamen (bijlage 2), waaruit blijkt dat in de periode voorafgaand aan de aanmelding de kwalificerende vegetaties (van de habitats) is aangetroffen.

De gegevens van de overige gevraagde gebieden en uitleg over de gevolgde procedure bij de aanmelding van de gebieden zal ik de Kamer binnenkort toesturen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.