Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127925 nr. 429

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 429 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2011

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 26 mei jl. (kenmerk 2011Z11150/2011D27660) informeren wij u als volgt. De Nederlandse bijdrage aan ISAF in de periode 2006–2010 wordt op dit moment geëvalueerd conform het Toetsingskader 2009, onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie en de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De eindevaluatie richt zich op de civiele en militaire bijdrage aan ISAF met de nadruk op Uruzgan. De evaluatie zal aan het einde van deze zomer aan de Kamer worden gezonden.

De eindevaluatie heeft een 3D-karakter en wordt momenteel opgesteld door een redactieteam bestaande uit medewerkers van de betrokken ministeries. Gezien het bijzondere karakter van de missie in Afghanistan is, in aanvulling op hetgeen gebruikelijk is bij eindevaluaties conform het Toetsingskader, besloten om het evaluatieproces door een externe commissie van vier onafhankelijke experts te laten begeleiden. De commissie zal het evaluatieproces en het evaluatierapport beoordelen en haar oordeel kenbaar maken aan het parlement. De commissie van onafhankelijke experts bestaat uit:

  • Prof. dr. A. de Ruijter (voorzitter)

  • Dhr. P.C. Feith

  • Dhr. J. Gruiters MSM

  • Luitenant-Generaal b.d. M.L.M. Urlings

Voor het Ministerie van Defensie heeft de eindevaluatie bovendien het karakter van een beleidsdoorlichting conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek van het Ministerie van Financiën (RPE). Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een beleidsdoorlichting van de operationele doelstelling «bevordering regionale stabiliteit» met bijzondere aandacht voor conflictpreventie en vredesopbouw voorzien in 2012.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris Van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen