Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130196 nr. 142

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2011

In uw brief van 27 juni 2011 (2011Z13873/2011D34666) hebt u mij verzocht om:

  • 1. nadere informatie over de afspraken die ik heb gemaakt met de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) in aanwezigheid van de verantwoordelijke Maleisische minister;

  • 2. een afschrift van de brief van de Maleisische minister d.d. 17 februari 2011 aangaande de eventuele goedkeuring van de Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS);

  • 3. een onderbouwing van de stelling in mijn brief d.d. 23 juni 2011 dat een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie niet uit te sluiten valt

Met deze brief doe ik u de gevraagde informatie toekomen.

1. Afspraken met MTCC

Bijgaand ontvangt u het verslag van het gesprek dat ik op 17 november 2010 heb gevoerd met MTCC en de verantwoordelijke Maleisische minister.1 Met het oog op privacy zijn enkele persoonsgegevens verwijderd. De afspraken die ik in dit gesprek op hoofdlijnen gemaakt heb, zijn in het verslag opgenomen. Een concrete uitwerking ervan staat in de bijlage, de «Annex». Tevens zijn twee instructies bijgevoegd die MTCC op 16 februari 2011 heeft uitgevaardigd, ter invulling van de afgesproken verbeteringen ten aanzien van conversie en inheemse volken. Het verslag en de bijlagen zijn op 14 februari 2011 door beide partijen vastgesteld.

Zoals ik u in mijn brief d.d. 12 mei 2011 heb gemeld, houden de afspraken met MTCC het volgende in:

  • Om ervoor te zorgen dat de inheemse volken (Orang Asli) hun traditioneel gebruik van de bossen voort kunnen zetten, moet de bosbeheerder met de Orang Asli overeenkomen hoe de gebruiksgebieden van de Orang Asli zullen worden beheerd.

  • Alleen natuurlijk bos komt in aanmerking voor certificering. Plantages, geconverteerd bos en bos dat gepland staat te worden geconverteerd, mag niet worden gecertificeerd. Indien er in het gecertificeerde gebied alsnog geconverteerd wordt, zal de certificerende instelling besluiten over schorsing of intrekking van het certificaat.

  • Bosbeheerders (of in sommige gevallen de certificerende instelling) wordt opgedragen om gedetailleerde kaarten van de gecertificeerde gebieden beschikbaar te maken voor belanghebbenden, opdat deze hun controlerende rol kunnen vervullen.

Op basis van de gemaakte afspraken heeft MTCC reeds de eigen spelregels ten aanzien van conversie en inheemse volken aangescherpt. Daarnaast heeft MTCC toegezegd dat de kaarten van gecertificeerde gebieden beschikbaar komen voor belanghebbenden. Of deze verbeteringen in de praktijk voldoende geïmplementeerd worden, zal de komende anderhalf jaar zichtbaar worden in de rapporten waarin onafhankelijke certificerende instellingen de naleving van de MTCS-criteria controleren. Ik acht het van groot belang door middel van een positief signaal de ingezette beweging te stimuleren en te laten zien dat de ontwikkeling van duurzaam bosbeheer beloond wordt.

2. Brief van de Maleisische minister

Bijgaand ontvang u een afschrift van de brief die de Maleisische minister van Plantation Industries en Commodities mij op 17 februari 2011 heeft gezonden.2

3. Mogelijkheid ingebrekestellingsprocedure EU

In mijn brief d.d. 23 juni 2011 heb ik aangegeven dat niet valt uit te sluiten dat de Europese Commissie een ingebrekestellingsprocedure start tegen Nederland over de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout. Met deze mogelijkheid moet rekening worden gehouden onder meer vanwege het feit dat MTCC zeer grondig is getoetst in vergelijking met de manier waarop certificatiesystemen worden getoetst door andere EU-lidstaten die inkoopcriteria voor duurzaam hout hanteren. Indien de uitkomst van een dergelijke inbreukprocedure is dat de Nederlandse inkoopcriteria en de bijbehorende toetsingssystematiek leiden tot verstoring van de interne markt, of anderszins niet in overeenstemming zijn met het Europees recht, kan dit als gevolg hebben dat Nederland zijn inkoopcriteria moet aanpassen, hetgeen ten koste kan gaan van het ambitieniveau van het huidige inkoopbeleid voor duurzaam hout.

Tot slot wil ik u informeren dat tijdens de hoorzitting op 5 augustus 2011, in het kader van de beroepsprocedure van MTCC tegen het oordeel van TPAC, het College van Beroep heeft aangegeven binnen twee maanden tot een uitspraak te zullen komen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.