Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127625 nr. 226

27 625 Waterbeleid

Nr. 226 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2011

Tijdens het Algemeen Overleg Waterkwantiteit van 16 en 20 juni jl. is door mij een analyse van de waterveiligheidsopgave in het IJsselgebied toegezegd. Met deze brief informeer ik u over de verdere invulling en uitwerking van de toezegging.

Vanuit de opmerkingen tijdens het Algemeen Overleg kom ik tot de volgende elementen als vertrekpunt voor de analyse:

  • Een beschrijving van de samenhang tussen de projecten in het gebied van de IJssel vanaf Zutphen tot en met de IJsselmonding bij Kampen die nodig zijn om de huidige waterveiligheidsopgave te halen (= korte termijnopgave: afvoer van 16 000 m3/sec, uit te voeren uiterlijk eind 2015). Ook de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld maakt daar deel van uit. Daarin worden ook de andere doelen meegenomen.

  • De relatie van de maatregelen bij Kampen en Zutphen die reeds anticiperen op de lange termijnopgave (18 000 m3/s) en de maatregelen voor de korte termijnopgave (16 000 m3/s).

  • Te bezien of er een mogelijkheid is tot het combineren van maatregelen met dijkherstel tussen Zwolle en Kampen, met de aanleg van bredere overstroombare dijken waardoor extreem hoge afvoeren gecontroleerd kunnen worden afgeleid naar de randmeren.

  • Kijken of de bottlenecks rond Kampen op een kosteneffectieve manier kunnen worden verminderd.

  • Mogelijke maatregelen bekijken om het opwaaien vanuit het IJsselmeer te verminderen (zowel in de monding van de IJssel zelf als verder weg in het Ketelmeer).

  • De effecten van de uitvoering van «stroomlijn» betrekken.

  • Tot slot: een overzicht van de investeringen, waarbij een verdeling wordt gemaakt tussen kosten voor waterveiligheid en kosten voor onder andere natuur en recreatie.

Ik verwacht u na de zomer de analyse te kunnen toesturen. Tot die tijd zal ik geen onomkeerbare besluiten nemen over de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei bij Zutphen, de hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld en de waterveiligheidsmaatregelen bij Kampen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma