Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-34 nr. 171

21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2011

Bijgaand zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS, de door de Nederlandse delegatie opgestelde verslagen van de EU-Sport en Jeugdraad van 19–20 mei 2011 toe.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Verslag EU-Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad, onderdeel Jeugd 19 mei 2011

Resolutie van de Raad over het aanmoedigen van nieuwe en effectieve vormen van participatie van alle jongeren in Europa

Het Hongaars Voorzitterschap (VZP) acht het aanmoedigen van participatie van jongeren van groot belang. Eurocommissaris Vassiliou beaamt dat en geeft aan dat jongeren met minder kansen vaak achterblijven en daarom geholpen moeten worden. Deze week vond de Youth Week in Antwerpen plaats die jongeren de gelegenheid bood om zelf mee te denken over voor hen belangrijke onderwerpen. De resolutie wordt vervolgens aangenomen.

Resolutie van de Raad over de structurele dialoog met jongeren over werkgelegenheid

Het VZP heeft de afgelopen periode een nota opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de structurele dialoog met jongeren in de afgelopen 18 maanden.

Eurocommissaris Vassilou geeft aan dat sinds het begin van de structurele dialoog veel vooruitgang geboekt is. Dat neemt niet weg dat er ook genoeg aandacht voor de structurele dialoog moet zijn in de komende periode.

Een aantal lidstaten beaamt dat een zelfstandig Europees jongerenbeleid van groot belang is en er zodoende een onafhankelijk programma voor jongeren moet blijven. De resolutie wordt vervolgens aangenomen.

Debat over vrijwilligerswerk van jongeren en bijdrage tot de ontwikkeling van hun plaatselijke gemeenschappen

Commissaris Vassiliou geeft aan dat vrijwilligerswerk een van de acht prioriteiten is van het programma Youth on the Move. De Commissie steunt dan ook de uitwisseling van ervaringen en wil een (internet?)portaal creëren voor Europees vrijwilligerswerk. Later dit jaar zal de Commissie met een mededeling komen over formeel en niet-formeel leren om de lidstaten op deze terreinen te ondersteunen. Het jaar 2012 zal het jaar van Actief ouder worden zijn. Dit biedt een uitgelezen kans om vrijwilligerswerk te belichten.

Het merendeel van de lidstaten geeft in de discussie aan het belang in te zien van vrijwilligerswerk waarbij diverse aspecten de revue passeerden. Vrijwilligerswerk moet open staan voor alle generaties en er moet steeds voldoende geld worden vrijgemaakt om vrijwilligers te ondersteunen. Daarnaast moeten overheden goede omstandigheden creëren om vrijwilligerswerk, ook op lokaal niveau, zo veel mogelijk te stimuleren. Als voorbeeld wordt genoemd het inzetten van gidsen, die jongeren zo veel mogelijk proberen te betrekken bij vrijwilligerswerk en het creëren van financiële arrangementen waar jongeren gebruik van kunnen maken. Voor jongeren is vrijwilligerswerk vooral van belang om eerste ervaringen op de arbeidsmarkt op te doen. Vrijwilligerswerk kan daarnaast betaald werk vervangen en is daarom ook van economische waarde. Vrijwilligerswerk kan bovendien in crisistijden de sociale cohesie versterken.

Nederland geeft aan dat er sprake is van een win-winsituatie waar het gaat om het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. In het onderwijscurriculum is een gedeelte ingeruimd voor de maatschappelijke stage, waardoor jongeren kennis kunnen maken met de arbeidsmarkt en daarom betere onderbouwde keuzes kunnen maken.

Diversen

Programma Youth in Action

In een tussentijdse evaluatie van de Commissie blijkt dat het programma als goed en waardevol wordt beoordeeld. Het sluit aan bij de behoeften van jongeren in Europa, het is waardevol voor jongerenwerkers, omdat het de kwaliteit van jongerenwerk en niet-formele leermogelijkheden vergroot en het draagt bij aan het verbeteren van de kerncompetenties van jongeren. Een aanbeveling is om een grotere focus te leggen op werkgelegenheid voor jongeren in het toekomstige programma (na 2013).

Werkprogramma inkomend voorzitterschap

Polen maakt deel uit van het trio-voorzitterschap Polen, Denemarken en Cyprus; voor dit trio is jeugdparticipatie een prioriteit. Binnen dit thema zal Polen het accent leggen op Youth and the World, en dan met name de samenwerking met het Oostelijke Partnerschap.

Verslag EU-Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad, onderdeel Sport 20 mei 2011

Resolutie van de Raad over het werkplan inzake Sport

Het Hongaars voorzitterschap (VZP) geeft aan dat, na het vastleggen van de competenties voor Sport in het Verdrag van Lissabon, het van bijzonder belang is dat in deze vergadering dit eerste werkplan wordt vastgesteld. De volgende voorzitterschappen van Polen, Denemarken en Cyprus zullen de actiepunten in de expertgroepen uitwerken. Voor Nederland is het belangrijk dat «goed bestuur» als één van de thema’s is benoemd die nader uitgewerkt zullen worden in de expertgroepen.

Discussie over sportgerelateerde aspecten van online-gokken

Het VZP vindt dit een complex thema, waarbij coördinatie en samenwerking (ook met NGO’s) belangrijk is. Ter voorbereiding op de discussie is daarom gesproken met een groot aantal sportorganisaties.

Eurocommissaris Vassiliou beaamt dat online-gokken ingaat tegen de integriteit in de sport. Feitelijk betreft het hier een vorm van corruptie. Het is dan ook niet voor niets dat Eurocommissaris Barnier (Interne Markt), een groenboek heeft gepubliceerd over online-gokken.

Dit groenboek dient als openbare raadpleging over de ontwikkeling van gokdiensten die legaal, dan wel zonder toestemming, online worden aangeboden aan burgers in de EU. De financiering van sportactiviteiten krijgt hierbij bijzondere aandacht.

Een aantal landen (Cyprus, Frankrijk, Letland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Bulgarije, Oostenrijk en Denemarken), geeft aan al maatregelen te nemen of wetgeving te hebben rond gokken en een aantal landen (Spanje, Italië, Zweden, België en Malta) heeft wetgeving in voorbereiding. Deze gaan echter niet altijd in op het aspect online-gokken en het illegale aanbod hiervan. Aandacht wordt gevraagd voor wedstrijdmanipulatie als grote bron van inkomsten, waarbij betaling vaak niet gebeurt in de landen waar het gokken plaatsvindt. Het is bovendien belangrijk ervoor te zorgen dat een deel van de opbrengsten ook echt terecht komt bij de sportorganisaties. Daarnaast moeten kwetsbare groepen als jongeren en gokverslaafden beschermd worden.

Nederland geeft aan dat de regering besloten heeft het illegale aanbod tegen te gaan door online kansspelen te gaan reguleren. Daarmee wordt beoogd een aantal potentiële risico’s van het illegale aanbod (zoals kansspelverslaving, fraude en criminaliteit) tegen te gaan. Nederland kan zich voorstellen dat de wijze waarop het dopingprobleem in de sport aangepakt is als voorbeeld kan dienen voor de aanpak van het online-gokken. Ruim 10 jaar geleden heeft de strijd tegen doping een beslissende doorbraak gekend door een nauwere samenwerking tussen de sportsector en de overheden.

De meeste lidstaten zijn het er over eens dat er vanwege het grensoverschrijdende aspect van online-gokken behoefte is aan Europese afstemming. Lidstaten kunnen het niet alleen af, maar moeten samen met de sportsector de strijd aangaan.

Diversen

Werkprogramma van het inkomend voorzitterschap

De prioriteiten van het Poolse VZP zijn gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de sportwereld. Ten eerste de integriteit in sport (match fixing en doping). Ten tweede de sociale en maatschappelijke dimensie van sport. Denk hierbij aan de aspecten van cohesie en vrijwilligers in de sport. Hierbij zullen de oostelijke partners een belangrijke rol spelen. Ten derde zal het onderwerp «economische dimensie van sport» op de agenda staan, waaronder staatssteun in de sportsector.