Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124515 nr. 206

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 206 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2011

In deze brief beantwoord ik, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de brief van de vaste Kamercommissie voor SZW waarin wordt verzocht te reageren op het bericht dat de voedselbanken de noodklok luiden en aanspraak willen maken op het voedselprogramma van de EU (Algemeen Dagblad, 14 juni 2011) (2011Z12805 / 2011D36137). Overigens heb ik, ook mede namens staatssecretaris De Krom op 13 juli jl. ook Kamervragen van de leden Sterk, Koopmans en Omtzigt (allen CDA) beantwoord (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2010 / 2011, nr. 3143).

Het kabinet is niet voornemens deel te nemen aan het Europees programma voor de minstbedeelden. Op 27 oktober 2010 (Kamerstuk 22 112, nr. 1078) bent u over het standpunt van het kabinet geïnformeerd. Ondersteuning van voedselbanken is naar het oordeel van het kabinet geen zaak van de Europese Unie en is, vanwege het sterk sociale karakter, wat het kabinet betreft, evenmin onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De lidstaten dienen zelf te bepalen hoe in het levensonderhoud van behoeftigen wordt voorzien.

Naar ik heb vernomen hebben de Voorzitter van de Eerste Kamer en uzelf een vergelijkbaar standpunt ingenomen in het kader van de «gele kaart»-procedure (middels een brief van 30 november 2010) (Kamerstuk 32 553, nr. 3).

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker