Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-32 nr. 506

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 506 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2011

In navolging op eerdere berichtgeving over de betaling van de Bedrijftoeslagregeling 2010 (BTR 2010) en de landschapsvergoedingen kan ik u mededelen dat beide regelingen op 30 juni jl., conform het eerder toegestuurde betaalschema, 100% zijn uitbetaald.

Bij de Europese Commissie heb ik mij sterk gemaakt voor een mogelijkheid voor het uitbetalen van voorschotten op de BTR 2011. Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat de Europese Commissie dit voorstel voor 2011 heeft overgenomen. Ik zal van deze mogelijkheid gebruik maken.

Op grond van Europese regelgeving zijn aan deze bevoorschotting een aantal strikte voorwaarden verbonden:

  • 1. Alle Europees rechtelijk voorgeschreven controles moeten zijn afgerond voordat tot uitbetaling van een voorschot kan worden overgegaan.

  • 2. Ten hoogste 50% van het bedrag dat aan een landbouwer wordt toegekend op basis van zijn aanvraag voor de BTR 2011, mag worden uitgekeerd.

  • 3. Pas vanaf 16 oktober mag een voorschot worden uitbetaald (omdat dat de startdatum is van het nieuwe Europese boekjaar).

De bij voorwaarde 1 genoemde controles worden de komende maanden uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn bepalend voor het percentage van ondernemers dat bevoorschot kan worden.

Ik zeg u toe dat ik, zoals gebruikelijk in september (ditmaal gelijktijdig met het verbeterplan), een brief naar uw Kamer zal sturen met nadere informatie over zowel het reguliere betaalschema als het voorschottraject van de BTR 2011.

Daarbij zal ik ook betrekken de realisatie van de voorschotbetalingen in 2009.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker