Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122026 nr. 338

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 338 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2011

Sinds de ingebruikname van de HSL-Zuid ervaren de omwonenden met name in de gemeente Lansingerland geluidsoverlast van de treinen die rijden op de HSL-Zuid. Om de geluidhinder van omwonenden te verminderen is het tijdelijke materieel vorig jaar aanzienlijk stiller gemaakt. Om meer inzicht in de geluidsituatie te krijgen heb ik tevens diverse geluidmetingen door TNO laten uitvoeren. Over de resultaten van deze metingen heb ik u op diverse momenten geïnformeerd. De uitkomsten van de metingen heb ik tevens besproken met de gemeente Lansingerland en haar akoestische adviseurs.

Aan de oostzijde van de HSL Zuid in Lansingerland zijn metingen verricht bij een recent gebouwd nieuwbouwappartement op de zevende verdieping, op 75 meter van de hart van het spoor. Over de resultaten van deze metingen bent u met mijn brief van 27 juni 2011 geïnformeerd.

Daarna zijn de metingen gebruikt voor aanvullende berekeningen. Inmiddels zijn de resultaten hiervan beschikbaar en lijkt dat de verwachte geluidbelasting in 2011 op deze locatie 59,5 dB(A) bedraagt; dit zou een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit het Tracébesluit (57 dB(A)) betekenen.

De inschatting dat er op de twee andere meetpunten aan de westzijde (Berkelseweg en Bachplein) in 2011 wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) verandert overigens met deze aanvullende berekeningen niet.

Gezien de grote belangstelling van uw Kamer voor dit onderwerp, leek het mij goed u hierover nu reeds te informeren.

Gezien deze nieuwe ontwikkelingen treed ik op korte termijn in overleg met de gemeente Lansingerland om de meest recente inzichten met elkaar te delen.

De toezegging die ik eerder heb gedaan dat ik aanvullende geluidbeperkende maatregelen zal overwegen, als uit de definitieve situatie blijkt dat niet wordt voldaan aan de waarden uit het Tracébesluit staat natuurlijk nog steeds.

De definitieve situatie kan in beeld worden gebracht als ik geluidmetingen heb uitgevoerd met het nieuwe hogesnelheidsmaterieel dat op hoge snelheid over de infrastructuur van de HSL-Zuid rijdt.

Ik zal mij inspannen om deze metingen zo snel mogelijk uit te voeren. Op basis hiervan deze metingen kan ik vervolgens bepalen welke maatregelen wellicht noodzakelijk zijn. Ik zal u over het vervolg blijven informeren.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus