Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129628 nr. 263

29 628 Politie

Nr. 263 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2011

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de aanwijzing van de kwartiermakers korpsleiding nationale politie als uitvloeisel van het op 31 maart 2011 aan uw Kamer gezonden Uitvoeringsprogramma1.

Hierover hebben wij tijdens het AO van 7 april 2011 (kamerstuk 29 628, nr. 259) gesproken. Met uw Kamer is afgesproken dat geen onomkeerbare stappen zullen worden genomen tot de nieuwe Politiewet een feit is. De kwartiermakers zullen dan ook voorbereidingen treffen.

Anders dan in het Uitvoeringsprogramma is aangegeven, worden er vier in plaats van drie kwartiermakers landelijke korpsleiding, en daarmee vier leden van de beoogde toekomstige korpsleiding, aangewezen. Gekozen is voor vier kwartiermakers korpsleiding in verband met de span of control en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Per 16 mei 2011 is de heer G.L. Bouman als kwartiermaker, beoogd korpschef nationale politie, begonnen met de voorbereidingen voor nationale politie.

Ik heb twee kwartiermakers (tevens beoogd directeuren) Operatiën aangewezen. Het betreft de heer R.G.C. Bik, thans korpschef van het Korps landelijke Politiediensten, en mevrouw J.A. van den Berg, thans korpschef van de regio Kennemerland. De heer R.G.C. Bik zal bovendien de functie van plaatsvervangend kwartiermaker nationale politie vervullen (tevens beoogd plaatsvervangend korpschef). Tegelijkertijd heb ik een kwartiermaker (tevens beoogd directeur) Bedrijfsvoering aangewezen. Deze functie zal door de heer L.Th.C. Kuijs, thans voorzitter van de Raad van Korpschefs, worden vervuld.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal en de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad kunnen instemmen met de genoemde kwartiermakers.

De kwartiermaker nationale politie is bij de keuzes voor bovenvermelde kwartiermakers korpsleiding nationale politie nauw betrokken geweest.

De chief information officer (CIO) zal tijdelijk (voor enige jaren) onderdeel uitmaken van de korpsleiding. Deze functie zal worden vervuld door de heer A. Meijboom. De heer A. Meijboom vervult deze functie reeds sinds 1 oktober 2010.

Zeer binnenkort worden ook de kwartiermakers voor de regionale eenheden en de landelijke eenheid aangewezen zoals ook beschreven in het Uitvoeringsprogramma. Zij zullen onder de leiding van de kwartiermaker nationale politie de nieuwe politieorganisatie verder voorbereiden.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Kamerstukken 29 628 nr. 241.