Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129398 nr. 284

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 284 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter griffie van de Tweede Kamer op 1 juli 2011. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juli 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Bijgaand doe ik u toekomen het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit acceptatie buitenlandse algemene periodieke keuringen1. Ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 dient het onderhavige ontwerpbesluit aan de beide Kamers der Staten-Generaal te worden overgelegd.

Voor de inhoud en achtergronden van het besluit moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de bij het besluit behorende nota van toelichting1.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.