Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127926 nr. 165

27 926 Huurbeleid

Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 11 juli 2011.

Het vastgestelde besluit treedt niet eerder in werking dan de door de minister aangegeven datum 16 oktober 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Bij deze deel ik u mede dat het bovenvermelde besluit op 5 juli 2011 in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. 2011, 338).

Ingevolge artikel 70k van de Woningwet, kan dit besluit niet eerder in werking treden dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het geplaatst is. Gezien het reces van uw Kamer dient minimaal drievierde van deze termijn buiten het reces te vallen. De inwerkingtreding van dit besluit, bij koninklijk besluit, zal daarom plaatsvinden na 15 oktober 2011. Bij deze verzoek ik u uw eventuele zienswijze vóór 15 oktober 2011 kenbaar te maken.

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner