Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132372 nr. 59

32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2011

De aangenomen motie Jacobi c.s. van april 2011 (32 500 XIII, nr. 190) verzoekt de regering onderzoek te laten doen naar risico’s voor de mens als gevolg van hoge concentraties imidacloprid in oppervlaktewater. Het RIVM heeft dat op mijn verzoek onderzocht.1 Voor hun briefrapport 601712008/2011 getiteld «Risico’s van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens» verwijs ik naar http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601712008.pdf

In het rapport heeft het RIVM een risicoschatting gemaakt voor drie situaties waarin mensen via water met imidacloprid in aanraking kunnen komen: via het drinken van water dat uit oppervlaktewater wordt gemaakt, via het eten van vis waarin de stof zich heeft opgehoopt en via zwemmen. Uit de berekeningen volgt dat de gevonden concentraties van imidacloprid in oppervlaktewater niet tot een risico voor de mens leiden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.