29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 4 juli 2011. De ministeriële regeling kan niet eerder worden vastgesteld dan op 2 augustus 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Bijgaand stuur ik u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthaven-verkeerbesluit Schiphol (LVB) om continuering van de hinderbeperkende maatregel «verlengen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures» uit het «Convenant hinderbeperkende maatregelen Schiphol» mogelijk te maken.1

Verlengen gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

In 2007 is aan de Alderstafel het «Convenant hinderbeperkende maatregelen Schiphol» ondertekend. Eén van de hinderbeperkende maatregelen uit het convenant heeft betrekking op het verlengen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures van 06.00 tot 06.30 uur (ook wel maatregel 17 genoemd). Het experiment met de toepassing van verlengde nachtelijke procedures is op 13 maart 2008 van start gegaan.

In 2008 is een evaluatie van het experiment uitgevoerd met positief resultaat. Op advies van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) is eind 2008 besloten het experiment te verlengen met een jaar. In oktober 2009 volgde aan de Alderstafel het «Convenant hinderbeperkende maatregelen op de middellange termijn». Hierin is het experiment met verlengde nachtelijke procedures opnieuw opgenomen met een looptijd tot november 2010. Dit is vervolgens nogmaals met een half jaar verlengd tot 4 mei 2011. De uitgevoerde experimenten hebben het positieve effect van de hinderbeperkende maatregel aangetoond. Aan de Alderstafel van 3 maart jl. is de afspraak gemaakt om de maatregel te continueren. Hierover heb ik u middels een brief op 22 maart 2011 geïnformeerd (Kamerstuk 29 665, nr. 162). Bijgaande LVB-wijziging maakt het voortzetten van de hinderbeperkende maatregel structureel mogelijk.

Ik ben content dat de Alderstafel in gezamenlijkheid tot dit besluit is gekomen. Hiermee is een oplossing gevonden om belangen van alle betrokken partijen te verenigen èn de per saldo hinderbeperkende werking voor de omgeving te kunnen continueren.

Procedure aanpassing luchthavenverkeerbesluit Schiphol

In het kader van de in artikel 8.24 juncto 8.14 Wet luchtvaart voorgeschreven voorhangprocedure voor wijzigingen van het LVB ontvangt u bijgaand de ontwerpaanpassing van het LVB en het bijbehorende rapport milieueffecten.1 De LVB-wijziging is niet m.e.r.-plichtig, wel zijn de effecten op de omgeving in kaart gebracht met oog op een gelijkwaardige bescherming.

Ik meld u hierbij ook dat eind juni de formele zienswijzenprocedure van start gaat. Het indienen van zienswijzen op het ontwerp LVB besluit is gedurende vier weken mogelijk. Daarna wordt het advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven