29 427 ILO-verdragen

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2011

Mede namens de minister van VWS doe ik u hierbij toekomen de rapportage over de periode 2005–2011 over de toepassing van ILO-Verdrag 121 (arbeidsongevallen en beroepsziekten), zoals ik die heden aan de ILO heb gezonden.1) Deze rapportage bevat tevens de kabinetsreactie op het oordeel van het ILO-Comité van Deskundigen op de WIA en genoemd Verdrag.

Over de inhoud van deze kabinetsreactie heb ik u reeds bericht bij brief van 6 april 2011.

Tevens treft u hierbij aan de per eind augustus ontvangen kommentaren van sociale partners op de rapportage ILO-121.1

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven