Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-30 nr. 263

21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 263 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Raad voor Concurrentievermogen van 27 juni jongstleden. Deze Raad stond in het teken van het unitaire octrooi.

Onder het punt «diversen» informeerde de Commissie en het voorzitterschap de Raad over de stand van zaken van de richtlijn consumentenrechten, het Euratom kaderprogramma voor nucleair onderzoek en onderzoeksactiviteiten op het terrein van energie.

In de bijlage treft u een nadere toelichting.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Unitair octrooi

Het voorzitterschap benadrukte het belang van unitaire octrooibescherming voor het concurrentievermogen van de EU. De hoge kosten van het huidige gefragmenteerde octrooisysteem vormen een belasting op innovatie. Snelle voortgang is dan ook geboden.

Het voorzitterschap gaf voorts een korte toelichting op het voorliggende compromis. De vertaalregeling is gebaseerd op de voorstellen van het voormalig Belgisch voorzitterschap waarover eind vorig jaar al brede overeenstemming bestond (uitgangspunt Engels, Duits, Frans en een overgangsregime voor de periode waarin de machinevertalingen verder worden ontwikkeld). Ten aanzien van de verdeling van de tariefopbrengsten bevat het compromis voor de octrooiverordening een goede balans tussen de wensen van grote en kleine octrooilanden. Er wordt aangesloten bij de criteria die de Raad in december 2009 overeenkwam, aangevuld met een gegarandeerd minimum bedrag voor de kleine octrooilanden. De wens van kleine octrooilanden om onder het criterium marktgrootte te verwijzen naar bevolkingsgrootte is niet gehonoreerd. De bevoegdheidstoedeling voor het vaststellen van de tarieven wordt neergelegd bij de lidstaten in het kader van het Europees Octrooibureau (select committee), in plaats van bij de Commissie zoals in het Commissievoorstel. Voorts wordt verduidelijkt dat het voorstel voor het unitair octrooi niet eerder in werking treedt dan het instrument voor een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak, aldus het voorzitterschap. Het voorzitterschap verzocht lidstaten akkoord te gaan met het voorliggende compromis, met het oog op een gemeenschappelijke benadering over het unitaire octrooi en de vertaalregeling.

De Commissie, bij monde van Commissaris Barnier, benadrukte dat een eenvoudiger en toegankelijker octrooisysteem een topprioriteit is binnen de Interne Markt Acte. De Commissie gaf aan de meeste voorliggende compromisvoorstellen te kunnen steunen. Dit pakket zal leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging en kostenreductie. Alleen op het punt van de bevoegdheidstoedeling voor het vaststellen van de tarieven voor het unitair octrooi behield de Commissie een voorbehoud. De Commissie gaf aan haar standpunt op dit punt niet te zullen wijzigen totdat er meer duidelijkheid is over de positie van het Europees parlement op dit punt.

Alle 25 lidstaten die deelnemen aan de versterkte samenwerking stemden in met het voorliggende compromis. Veel lidstaten wezen op het economisch belang van een unitair octrooi. Op het punt van de bevoegdheidstoedeling voor het vaststellen van de tarieven maakte een tweetal lidstaten de kanttekening bij het voorliggende compromis dat er op termijn samen met het Europees Parlement moet worden gekeken naar een juridisch solide oplossing. Veel lidstaten benadrukten voorts specifiek het belang van de koppeling die in het compromis wordt gemaakt met het systeem voor de octrooirechtspraak, zodat duidelijk is dat de octrooiverordening niet in werking treedt voordat de octrooirechtspraak op orde is. Italië en Spanje uitten de gebruikelijke bezwaren tegen versterkte samenwerking op dit dossier en wezen wederom op de klacht die zij hebben ingediend bij het Hof van Justitie. Het Pools en aankomend Deens voorzitterschap gaven aan grote prioriteit te geven aan dit dossier en de snelheid waarmee tot nu toe vooruitgang wordt geboekt voort te willen zetten. De Raad bereikte voorts een gemeenschappelijke benadering over de octrooiverordening en de verordening voor de vertaalregeling.

Diversen

Richtlijn Consumentenrechten

Het voorzitterschap gaf een korte toelichting op de stand van zaken van de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel consumentenrechten. Op 23 juni jl. heeft het Europees Parlement plenair ingestemd met het laatste compromisvoorstel. De Raad dient het voorstel formeel nog goed te keuren. Dit zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden.

Verlenging van het Kaderprogramma van Euratom

Het voorzitterschap informeerde de Raad dat er in Raadskader overeenstemming is bereikt over verlenging van het Kaderprogramma van Euratom met twee jaar. Het voorzitterschap gaf aan dat het akkoord formeel ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan één van de komende raden. Inmiddels is dat gebeurd en is er een gemeenschappelijke benadering bereikt over dit voorstel. Zoals reeds in de reactie op het Schriftelijk Overleg over de agenda van deze Raad aangegeven is, op verzoek van Oostenrijk en Luxemburg, in de doelstelling van het programma het belang van het programma voor de veiligheid en stralingsbescherming van kernenergie toegevoegd. Daarnaast is, als bijlage bij de verordening, een oproep van de Raad aan de Commissie opgenomen tot het organiseren van een conferentie met een brede betrokkenheid van betrokkenen over de voordelen en beperkingen van de rol van kernenergie voor een C02-arme economie. Tevens zal een onderzoek plaatsvinden over de ethische impact van onderzoek naar verschillende soorten energiebronnen (zoals biomassa, kool, gas, Hydro, nucleair, olie, zon en wind) op het welbevinden van de mens.

Onderzoeksactiviteiten op het terrein van onderzoek

De Commissie gaf onder dit punt een korte toelichting op de afspraak die in het kader van de onderhandelingen over de verlenging van het Kaderprogramma van Euratom zijn gemaakt om de ethische impact van onderzoek naar verschillende soorten energiebronnen (zoals biomassa, kool, gas, Hydro, nucleair, olie, zon en wind) op het welbevinden van de mens te onderzoeken. Het onderzoek moet bijdragen aan het debat over een duurzame energiemix in Europa. De Commissie zal de Europese Groep op het terrein van ethische vraagstukken in wetenschap en nieuwe technologieën vragen om het onderzoek uit te voeren.