Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-32 nr. 503

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 503 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

In deze brief informeer ik u over de onderwerpen die op de agenda staan van de Landbouw- en Visserijraad die op 19 juli plaatsvindt in Brussel, alsmede over mijn inzet tijdens die bijeenkomst.

Op de agenda staan zowel landbouw- als visserijonderwerpen. Om te beginnen zal het Poolse Voorzitterschap zijn werkprogramma voor het eerste half jaar van 2011 presenteren. Verder zal in de Raad gesproken worden over het Groenboek promotieactiviteiten en informatievoorziening voor landbouwproducten. Onder diversen zal de Commissie verslag doen van de reflectiegroep rundvlees. Op visserijgebied gaat de Commissie haar voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) presenteren.

Werkprogramma Pools Voorzitterschap(Presentatie door het Voorzitterschap)

Van juli tot en met december 2011 bekleedt Polen het voorzitterschap van de Raad. In de Landbouw- en Visserijraad zal het Poolse voorzitterschap zijn werkprogramma voor deze Raadsformatie presenteren.

Op landbouwgebied kiest het Poolse voorzitterschap de volgende prioriteiten:

  • de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), in het bijzonder de wetgevingsvoorstellen;

  • in het kader van de discussie over de hervorming van het GLB en versterking van de Europese concurrentiekracht aandacht voor ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in plattelandsgebieden;

  • de toekomst van de zuivelmarkt;

  • maatregelen op het gebied van kwaliteit van landbouwproducten;

  • aanpassingen in de GLB-wetgeving conform het Verdrag van Lissabon, inclusief vereenvoudigingsmaatregelen;

  • veterinaire en fytosanitaire thema’s: elektronische identificatie van runderen; de EU-Plantgezondheidsstrategie; kwekersrecht;

  • bossen: duurzaam bosbeheer in het kader van vergroening van de economie en de invloed van klimaatverandering; een eventueel wettelijk bindend instrument in het kader van FOREST EUROPE.

Op visserijgebied zal de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) centraal staan. Daartoe behoort ook de vorming van een nieuw Europees Visserij Fonds binnen de bredere onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (2014–2020) voor de EU. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de jaarlijkse vaststelling van de vangstmogelijkheden en voor het extern visserijbeleid, inclusief de onderhandelingen over bilaterale akkoorden met derde landen.

Groenboek promotieactiviteiten en informatievoorziening voor landbouwproducten(Presentatie door de Commissie; gedachtewisseling)

Op 14 juli presenteert de Landbouwcommissaris het Groenboek over de regeling betreffende voorlichting en afzetbevordering van landbouwproducten. Op 19 juli zal dit Groenboek in de Landbouwraad worden gepresenteerd. Dit najaar zal een publieke consultatie worden gehouden. Vervolgens zullen in de loop van 2012 de mededeling van de Commissie en wetgevingsvoorstellen verschijnen.

De inhoud van het Groenboek is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de Commissie de regeling inzake voorlichting en afzetbevordering voor landbouwproducten als een van de instrumenten van het GLB wil beschouwen en dat zij daartoe een ambitieuze strategie wil ontwikkelen.

Ik ben van mening dat Europese ondersteuning van promotieprogramma’s met name van belang is om het consumentenvertrouwen van kwalitatief hoogwaardige producten, zoals groenten, te bevorderen. Ik zal de presentatie van de Commissie aanhoren. Na de presentatie van het Groenboek ontvangt u zoals te doen gebruikelijk een kabinetsreactie.

Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid(Presentatie door de Commissie; gedachtewisseling)

De Commissie zal aan de Raad de voorstellen voor het nieuwe GVB voor de periode 2013–2023 presenteren. Voor de lidstaten zal er ruimte zijn om een eerste reactie te geven. Behandeling van de voorstellen start in het najaar en zal naar verwachting tot eind 2012 duren.

De definitieve voorstellen van de Commissie zijn nog niet bekend. Op basis van de in de Raad gepresenteerde voorstellen zal het kabinet haar standpunt en verdere inzet bepalen. Dit standpunt zal in september aan uw Kamer worden gezonden, dus voordat de onderhandelingen aanvangen.

Ik zal in de Raad van 19 juli reageren langs de lijnen van de Nederlandse visie op de hervorming van het GVB (Vis,als duurzaam kapitaal) en mijn brief terzake aan uw Kamer van 24 juni jl.1

Naar aanleiding van de gedachtewisseling met uw Kamer over de aanpak van de bijvangstproblematiek zal ik ten aanzien van een aanlandingsverplichting aangeven dat ik mij nog beraad op de nadere invulling en uitwerking daarvan.

Diversen

Conclusies werkgroep rund- en kalfsvleessector(Presentatie van de Commissie)

Commissaris Ciolos zal het resultaat van de reflectiegroep rundvlees presenteren. Deze groep is op aandringen van een aantal lidstaten door Commissaris Ciolos ingesteld, in verband met de problemen op de EU-rundvleesmarkt als gevolg van de sterk gestegen productiekosten en de droogte gedurende het afgelopen half jaar. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese overkoepelende organisaties op het gebied van rundvlees. Deze twee subgroepen hebben elk afzonderlijk met de Commissie overlegd en op 29 juni heeft een gezamenlijke bijeenkomst van deze subgroepen met de Commissie plaatsgevonden.

Ik kijk uit naar de presentatie en eventuele conclusies van de Commissie en zal de presentatie van de Commissie aanhoren. Gezien het huidige (hoge) prijsniveau van rundvlees acht ik marktmaatregelen nu niet aan de orde.

EHEC

Hoewel nog niet formeel geagendeerd, verwacht ik voorts dat onder diversen ook zal worden stil gestaan bij de economische gevolgen van de uitbraak van EHEC-bacteriën in Duitsland. Zo heeft de Commissaris tijdens de Raad van 28 juni in Luxemburg aangegeven dat hij medio juli de balans op zou maken over het gebruik van de opkoopregeling. Nog niet van alle lidstaten zijn daarover betrouwbare gegevens aan de Commissie geleverd. Nederland zal daarbij pleiten voor een optimaal gebruik van de opkoopregeling binnen de daarvoor beschikbare 210 miljoen euro.

Overig

Verlenging van het visserijprotocol tussen de EU en Marokko

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) heeft op 29 juni jl. met gekwalificeerde meerderheid ingestemd met verlenging van het visserijprotocol (met één jaar) tussen de EU en Marokko en met de voorlopige toepassing ervan in afwachting van goedkeuring door het Europees Parlement. Nederland heeft tegen verlenging van het protocol gestemd, conform de aangenomen motie-Ouwehand c.s.2 Het Europees Parlement besluit in november van dit jaar of het zijn goedkeuring geeft aan het protocol, dat een looptijd heeft van 28 februari 2011 tot en met 27 februari 2012. Na goedkeuring door het Parlement zal de Raad de verlenging van het protocol definitief vaststellen door het als A-punt, dus zonder discussie, aan te nemen.

Naar verwachting zal de Commissie in het najaar aan de Raad een concept-onderhandelingsmandaat voorleggen met betrekking tot een nieuw meerjarig visserijpartnerschap met Marokko. Ik zal u daar tezijnertijd over informeren. Ik zal onder meer er scherp op letten dat bij de betreffende onderhandelingen voldoende wordt meegenomen dat de lokale bevolking van de Westelijke Sahara profiteert van het beoogde partnerschap. Ik zet me ervoor in dat de Commissie en Marokko tijdig en voldoende inzicht geven in de mate waarin de beschikbaar gestelde EU-fondsen ten goede komen aan de verschillende regionale bevolkingsgroepen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Brief van de staatssecretaris van EL&I, «Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid», Referentienr. 215956.

X Noot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 21 501-32, nr. 496.