Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XIII nr. 199

32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 199 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Bij de begrotingsbehandeling 2011 is de motie Dijkgraaf/Koopmans

(32 500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers aangenomen. Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van deze motie.

Inleiding

De investeringsregeling jonge landbouwers is in 2005 ingesteld om jonge landbouwers te stimuleren om kort na bedrijfsovername te investeren in hun bedrijf teneinde hiermee hun concurrentiepositie te versterken.

Ik vind het belangrijk dat jonge landbouwers een goed toekomstperspectief hebben en houden in Nederland. Zij zijn de toekomst van onze landbouwsector. Daarom wil ik serieuze investeringen die bijdragen aan de concurrentiepositie van de jonge landbouwers stimuleren.

Evaluatie investeringsregeling jonge landbouwers

De investeringsregeling jonge landbouwers is onlangs door bureau Bartels B.V. geëvalueerd. In de bijlage treft u het evaluatierapport aan.1

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn:

  • De regeling is goed bekend bij de doelgroep;

  • De organisatie en uitvoering van de regeling verloopt voorspoedig;

  • De regeling is voor een ruime meerderheid van de jonge landbouwers effectief.

Daarnaast is er een aantal aanbevelingen geformuleerd. Een aantal aanbevelingen is in strijd met Europese regelgeving (voor eigen rekening en risico starten met de investering voordat de beoordelingsprocedure is afgerond en het verlengen van de aanvraagperiode van drie naar vijf jaar), de begrotingsdiscipline (meer met overcommitteringen werken) of zijn niet uitvoerbaar. De volgende aanbevelingen uit de evaluatie neem ik over in de regeling voor 2011:

  • 1. Handhaaf het generieke karakter van de regeling;

  • 2. Verlang bij investeringsprojecten waarvoor vergunningen vereist zijn meer zekerheden ten aanzien van de haalbaarheid van deze projecten;

  • 3. Verplaats de openstellingperiode naar de herfst of de winter;

  • 4. Pas de vestigingseis aan en/of schep hier meer duidelijkheid over.

  • 5. Werk vanuit DR voor de regeling jonge landbouwers meer met accountmanagers.

Deze aanbevelingen dragen bij aan een efficiënte en effectieve regeling die jonge landbouwers na bedrijfsovername ondersteunt.

Investeringsregeling jonge landbouwers 2011

De investeringsregeling is er op gericht serieuze investeringsplannen die het concurrentievermogen van het bedrijf van de jonge landbouwer bevorderen, te ondersteunen. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt dit meegenomen. De regeling zal gefocust worden ingezet: investeringen die ook voor een andere subsidieregeling in aanmerking komen, worden van de investeringsregeling jonge landbouwers uitgesloten (bijvoorbeeld duurzame stallen).

Overeenkomstig de motie zullen alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. De regeling zal per 1 oktober 2011 worden opengesteld.

Naar mijn mening draagt de investeringsregeling jonge landbouwers er toe bij dat jonge landbouwers kort na bedrijfsovername kunnen investeren in hun bedrijf. Op deze manier is en blijft er een toekomstperspectief voor jonge landbouwers in Nederland.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.