Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129665 nr. 165

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

Bijgaand stuur ik u een brief door van de heer Alders inzake de voortgang van de Alderstafel Schiphol.1 De heer Alders rapporteert daarbij over de tweede monitoringsrapportage van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel op de luchthaven Schiphol.

Tijdens het algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van 5 en 6 oktober 2010 (kamerstuk 29 665, nrs. 156 en 157) is toegezegd de Tweede Kamer elke drie maanden te informeren over de monitoringsrapportage van het experiment. De monitoringsrapportage over het eerste kwartaal heeft u in maart ontvangen (Kamerstuk 29 665, nr. 162). In bijgaande monitoringsrapportage over de tweede periode van drie maanden (februari, maart en april) wordt inzicht gegeven in de wijze waarop in de praktijk wordt gevlogen in relatie tot de voorgestelde regels.1

In de tweede monitoringsrapportage is zichtbaar dat er volgens de overeengekomen regels is gevlogen. Ook is het zichtbaar dat het verkeer aantrekt, dit heeft met name effect op het aantal banen dat wordt ingezet. Op andere regels van het stelsel heeft het toegenomen verkeersvolume minder effect.

Zoals ik u eerder heb vermeld, zal naast de monitoringsrapportages een evaluatie van het experiment plaatsvinden na het eerste en tweede jaar. Op 28 oktober 2010 heb ik u geïnformeerd over de brief van de heer Alders waarin de evaluatiecriteria worden genoemd op basis waarvan deze evaluaties zullen plaatsvinden (Kamerstuk 29 665, nr. 158).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.