Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131083 nr. 39

31 083 Corporate governance, hedgefondsen en private equity

Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

Bij brief van 6 juni 2011 (31 083-38/2011D29354) heeft de vaste commissie voor Financiën van uw Kamer verzocht om een brief waarin wordt toegelicht welke bewindspersoon in dit kabinet voor welk onderdeel van het beleidsterrein corporate governance verantwoordelijk is. Hierbij bericht ik u, mede namens de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie als volgt.

Het onderwerp corporate governance gaat over het toezicht op het bestuur van beursvennootschappen en de wijze waarop de invloed tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering van beursvennootschappen wordt verdeeld. Dit raakt het beleidsterrein van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de minister van Veiligheid en Justitie en mijzelf, de minister van Financiën. Ook kan het beleidsterrein van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden geraakt. Om die reden zijn alle genoemde ministers c.q. de betreffende ministeries hierbij betrokken. Voor wat betreft de onderlinge verdeling kan het volgende worden opgemerkt.

De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk – en aanspreekpunt – voor corporate governance in relatie tot het Burgerlijk Wetboek.

In hoedanigheid van minister van Financiën ben ik verantwoordelijk – en aanspreekpunt – voor wetgeving en beleid op het terrein van corporate governance in de financiële sector en voor het effectenrecht voor zover dit samenhangt met corporate governance. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de biedingsregels. Ook fiscale aspecten vallen uiteraard onder het ministerie van Financiën.

Ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is betrokken bij corporate governance. Dit vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de wettelijke kaders waarbinnen werknemers via de ondernemingsraad invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en toezicht in de onderneming.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is voor wat betreft corporate governance in relatie tot de Nederlandse corporate governance code eerste aanspreekpunt. Mede gelet op diens verantwoordelijkheid voor ondernemingen in algemene zin en het bedrijvenbeleid is hij ook het eerste aanspreekpunt voor alle overige corporate governance kwesties die niet direct via de hiervoor genoemde aanknopingspunten kunnen worden toebedeeld, in die zin komt de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een coördinerende rol toe.

Het vorenstaande laat de verdeling van het beleidsterrein corporate governance tussen de vaste Kamercommissies onverlet. Een dergelijke verdeling is uiteraard aan de Kamer zelf.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager