29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 270 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2011

Hierbij doe ik u de FENS-rapportages over het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 toekomen. Tevens bijgesloten is de evaluatierapportage 10 jaar FENS1.

Dit is conform de toezegging van mijn ambtvoorganger om uw Kamer voortaan alle FENS-rapportages te doen toekomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven