Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131562 nr. 14

31 562 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter griffie van de Tweede Kamer op 1 juli 2011.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juli 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Bijgaand doe ik u toekomen het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met de invoering van de erkenning exportdienstverlening en enkele andere wijzigingen.1

Ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 dient het onderhavige ontwerpbesluit aan de beide kamers der Staten-Generaal te worden overgelegd.

Voor de inhoud en achtergronden van het besluit moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de bij het besluit behorende nota van toelichting.1

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.